BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
37. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK
3. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva v nich, sídla
Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja a sídiel obvodných
volebných komisií
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2022
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
5. Schválenie združovania prostriedkov v združení s mestom Fiľakovo za účelom
financovania revitalizácie bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield
Fiľakovo
Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
6. Revitalizácia Domu kultúry v Banskej Bystrici
Predkladajú: Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia
Úradu BBSK
Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK
7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
Predkladá podbody 07.01. – 07.18.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej
prevádzky Úradu BBSK
Predkladá podbody 07.19. – 07.20.: Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania
a investícií Úradu BBSK
07.01. Návrh na schválenie nájmu hnuteľného majetku BBSK pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU
Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
07.02. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu pozemku v k.ú. Kopanice do vlastníctva
Kataríny Netkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
07.03. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností medzi BBSK a Obcou Hliník nad Hronom,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
07.04. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Lučenec medzi BBSK a Mestom Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
07.05. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k.ú. Slatinské Lazy, ako prípad hodný osobitného
zreteľa
07.06. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia ZBBSK č. 743/2022 zo dňa 3. marca 2022
na nájom pozemku v k. ú. Ružiná, okres Lučenec pre MOMOLAND s.r.o., ako prípad hodný
osobitného zreteľa
07.07. Návrh na prenechanie nebytových priestorov v správe Obchodnej akadémie v Rimavskej
Sobote do nájmu pre úspešného uchádzača verejného obstarávania na zabezpečenie
služby „Obstarávanie stravy pre žiakov a zamestnancov školy“, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
07.08. Návrh na schválenie prebytočnosti bývalej železničnej zastávky Hrnčiarske Zalužany, súp.
č. 261 s priľahlými pozemkami v k. ú. Sušany v správe Spojenej školy Poltár
07.09. Návrh na schválenie prebytočnosti obchodného podielu BBSK v spoločnosti Škola v prírode
LP, spol. s r. o., Liptovská Porúbka
07.10. Návrh na schválenie budúceho bezodplatného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Pohorelá medzi BBSK a Obcou Pohorelá za účelom realizácie stavby „Kanalizácia a ČOV
Pohorelá, časť Pohorelská Maša“
07.11. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie objektov a ich odňatie z nájmu
Nemocnice AGEL Zvolen a.s.
07.12. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie objektov a ich odňatie z nájmu
spoločnosti Svet zdravia, a.s.
07.13. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavieb vo výkone správy BBRSC, a. s.
37. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
07.14. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností v k.ú. Janova Lehota na základe uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
07.15. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľností v k.ú. Horné Opatovce na základe
uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže
07.16. Návrh na schválenie prevodu prebytočných nehnuteľností v k.ú. Tisovec, na základe
uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže
07.17. Návrh na schválenie prevodu prebytočných nehnuteľností v k. ú. Zvolen na základe
uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže
07.18. Návrh na schválenie Dohody o odstránení duplicitného vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú.
Revúca
07.19. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Kostiviarska, z dôvodu
zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby „Cesta III/066
34 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. etapa“
07.20. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK 541/2021 zo dňa 11. mája 2021
8. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK
Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu Úradu BBSK
08.01. Návrh na schválenie projektu „SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica – Rodinná farma
v horskom prostredí s realizáciou produkcie priamo na stôl“
08.02. Návrh na schválenie projektu „Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa –
modernizácia odborného vzdelávania“
08.03. Návrh na schválenie projektu „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom skvalitnenia informačného a oznamovacieho systému
a zlepšenia informovanosti cestujúcich“
9. Návrh na zmenu formy hospodárenia Strednej odbornej školy lesníckej, Akademická
16, Banská Štiavnica, z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu s účinnosťou
od 1. januára 2023
Predkladá: Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK
10. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Pohronského múzea so sídlom
Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
11. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Stredoslovenskej galérie so sídlom
Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
12. Zmeny v členstve v komisiách Zastupiteľstva BBSK
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
13. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility
Banskobystrického samosprávneho kraja“
Predkladá: Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK
14. Návrh na schválenie zámeru strategického dokumentu „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“
Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu Úradu BBSK
15. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023 za obdobie 2021
Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu Úradu BBSK
16. Príprava strategického dokumentu kraja „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety v Banskobystrickom kraji do roku 2030“
Predkladá: Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia
Úradu BBSK
17. Správa o činnosti a hospodárení a účtovná závierka Krajskej organizácie cestovného
ruchu Banskobystrický kraj Turizmus za rok 2021
Predkladá: Daniela Chrančoková, predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu
Banskobystrický kraj Turizmus
18. Informatívna správa odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK
Predkladá: Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK
19. Interpelácie poslancov
20. Rôzne
21. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.