1. Otvorenie
 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica
  Predkladá: Ivan Kováčik, predseda Mestskej volebnej komisie
 3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Banská Bystrica
 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 7. Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ
  Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
 8. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
  Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
 9. Schválenie uznesení MsZ
 10. Ukončenie mestského zastupiteľ’stva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.