[youtube 8thmBwyOpWo 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania obecného zastuptieľstva

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2020

5. Návrhy VZN obce Valaská

5.1. Návrh VZN opoplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obceValaská

5.2 Návrh VZN ozrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 oodpredaji nehnuteľnosti (pozemkov astavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce

5.3 Návrh VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 opodmienkach prevádzky kultúrneho domu aopoplatkoch za prenájom priestorov vkultúrnom dome

6. Majetkové záležitosti

6.1 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2020

6.2 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská pre p. AnnuHavašovúaMiroslava Oravca, obaja trvale bytom Hronská 408/29 976 46 Valaská

6.3 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 51/2020

6.4 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2vcelostiaparcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2vcelosti, nehnuteľnosti zapísané vLV č. 980 k.ú. Valaská p. Karolovi Krumpálovi, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská

6.5 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 1/1-ostatná plocha , o výmere 175m2vcelostinehnuteľnosti zapísané vLV č. 980 k.ú. Valaská p. Radovanovi Králikovi –K.M.Š., Tehelná 465/3, Valaská 976 466.6 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331 m2zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská, Soňa Rafajová, Partizánska cesta 533/6, Valaská 976 46

7. Ekonomické záležitosti

7.1 Hospodárenie obce za I. polrok 2020

7.2 Informácia ovykonaných zmenách rozpočtu

7.3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2020

8. Stav pohľadávok zaI. polrok 2020

8. 1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok –obecné byty -obce Valaská

8.2 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane apoplatky obce Valaská

8.3 Odpísanie účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku

9. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za rok 2019

9.1 Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Valaská k 30. 6. 202010. Rôzne

10. 1. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 73/20/6603-2

10. 2. Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 550. výročia obce Valaská

10. 3. Informatívna správa o Stave realizácie cyklotrasy Brezno -Valaská

11. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou

12. Interpelácie poslancov na starostu obce

13. Diskusia

14. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.