[youtube 7U1Zz6jnAbE 680 390]

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Procedurálne otázky

4. Vzdanie sa mandátu poslanca a menovanie nového poslanca

5. Správa o plnení uznesení

6. Návrh VZN č.6/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Valaská

7. Návrh VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb

8. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

10. Plán investičných akcií na rok 2020

11. Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2020-2022

12. Zmluva StVS o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Valaská –Valaská, Hronec – odkanalizovanie“

13. Majetkové záležitosti

13.1 Vyhlásenie súťaže OVS – poľnohospodárske pozemky

13.2 Schválenie zámeru priameho prenájmu obecného bytu zapísaného na LV č. 2198, parc. C –KN 1505, súpis. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6

14. Rôzne

14.1 Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ Valaská

14.2 Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 2020

14.3 Schválenie komisie obecného zastupiteľstva- Zbor pre občianske záležitosti vo Valaskej

14.4 Ústna informácia predsedov komisií OcZ o činnosti komisií v roku 2019

14.5 Ústna informácia o výsledku detskej súťaže vytvorenie loga pri 550. výročí obce Valaská

15. Interpelácie poslancov

16. Diskusia

17. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.