1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15

 

3. Vystúpenie Ing. Ľudmily Veselej, riaditeľky Nemocnice AGEL Zvolen 09.15-09.30

k aktuálnemu zámeru MZSR na optimalizáciu siete nemocníc v SR

 

4. Správa o činnosti MsR 09.30-09.40

Predkladá: spravodajca MsR

 

5. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.40-09.50

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

6. IV. zmena rozpočtu mesta Zvolen a rozpočtových organizácií 09.50-10.00

škôl a školských zariadení na rok 2021

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Návrh VZN mesta Zvolen o poskytovaní dotácií a finančných 10.00-10.15

príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

8. Nakladanie s majetkom Mesta 10.15-10.40

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

9. Informácia o minimálnych ročných nákladoch na zriadenie 10.40-10.50

spoločnosti na správu bytov

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 10.50-11.20

Koncesiu na zabezpečenie obnovy a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica,

vrátane zrealizovania investície pre jeho prevádzkovanie

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

11. Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky č.12 11.20-12.05

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

12. Súťaž návrhov „Mestská plaváreň a ľahkoatletický štadión, Zvolen“ 12.05-12.50

– návrh súťažných podmienok

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

13. Informácia o zmenách Organizačného poriadku MsÚ Zvolen 12.50-13.00

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

14. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 13.00-13.10

na zákazku: Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 13.10-13.20

zákazku na „Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a

údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd

mesta Zvolen na roky 2021-2023“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1108/2020 13.20-13.30

na vykonanie diela: Rekonštrukcia komunikácie – ul. Strážska cesta

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

17. Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 13.30-14.00

č. 6/2021 zo dňa 01.02.2021

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

18. Projekt „Občianska poriadková služba vo Zvolene II.“ – schválenie 14.00-14.10

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

19. Projekt „Vnútroblok na ulici M. R. Štefánika vo Zvolene“ – schválenie 14.10-14.30

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

20. Projekt „Rekonštrukcia MŠ Prachatická 2421/45 vo Zvolene“ – schválenie 14.30-14.40

predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

21. Dotácia 2021 – Presun finančných prostriedkov 14.40-14.50

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

22. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Zvolen 14.50-15.00

na II. polrok 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

23. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen 15.00- 15.10

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

24. Schválenie odmeny pre hlavého kontrolóra mesta za I. polrok 2021 15.10-15.15

Predkladá: spravodajca MsR

 

25. Rôzne 15.15-15.30

26. Interpelácie a diskusia 15.30-15.45

27. Z á v e r 15.45-15.50

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.