1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10
3. Správa o činnosti MsR 13.10-13.20
Predkladá: spravodajca MsR
4. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Zvolen 13.20-13.50
Predkladá: Ing. Vladimír Bella, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
5. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2023 13.50-14.00
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
6. VZN Mesta Zvolen o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 14.00-14.10
výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
7. Informácia: 14.10-14.20
a) Poverenie druhého zástupcu primátora mesta
b) Určenie rozsahu výkonu funkcie prvého zástupcu primátora mesta
a ustanovenie okruhu úloh a činností prvého zástupcu primátora mesta
c) Plat druhého zástupcu primátora mesta
d) § 13b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta
8. Nakladanie s majetkom Mesta 14.20-14.35
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
9. Novelizácia č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zvolen 14.35-14.45
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
10. Dodatok k Rokovaciemu poriadku MsZ 14.45-14.55
Predkladá: Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný, zástupca primátora mesta Zvolen
11. Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov Mesta do orgánov 14.55-15.10
obchodných spoločností a iných právnických osôb s majetkovou účasťou
Mesta Zvolen a do právnickej osoby, ktorej je Mesto Zvolen členom
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
b/ Návrh na odvolanie konateľa obchodnej spoločnosti Lesný podnik mesta 15.10-15.25
Zvolen, s.r.o., so sídlom J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen, IČO: 31620531
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
12. Návrh primátora mesta Zvolen na odvolanie náčelníka Mestskej polície Zvolen 15.25-15.40
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
13. Vykonávanie rozpočtových opatrení v kompetencií primátora 15.40-15.50
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
14. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 15.50-16.00
zabezpečení VVP v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zvolen v školskom roku 2022/2023
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
15. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1“ k Zmluve o poskytovaní 16.00-16.10
služieb č. 1737/2018 na predmet zákazky: „Čistenie a zimná údržba
a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
16. Návrh na schválenie „Dodatku č. 2“ k Zmluve o dielo č. 407/2020 na predmet 16.10-16.20
zákazky: Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 56060/2021, 16.20-16.30
na predmet zákazky: Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
komunálnych odpadov na území mesta Zvolen 2022 – 2026“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
18. Návrh na ukončenie Zmluvy o dielo č. 407/2020 zo dňa 06.06.2020, predmetom 16.30-16.40
ktorej je vykonanie diela :„Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií
a chodníkov v meste Zvolen“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
19. Územný plán mesta Zvolen, zmeny a doplnky – súhlas s obstaraním 16.40-16.50
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
20. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Zvolen za rok 2022 16.50-17.00
Predkladá: Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 17.00-17.10
Predkladá: Ing. Peter Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
22. Vyjadrenie k žiadosti o zaradenie SMŠ Blooming Kids a školskej 17.10-17.20
výdajnej jedálne do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2023
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
23. Rôzne 17.20-17.25
24. Interpelácie a diskusia 17.25-17.40
25. Z á v e r 17.40-17.45

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.