1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20
Predkladá: spravodajca MsR

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

5. Návrh VZN Mesta Zvolen o poskytovaní sociálnych služieb Mestom 09.30-09.45
Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ

6. Informácia o zmenách organizačného poriadku MsÚ za rok 2021 09.45-10.00
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

7. Nakladanie s majetkom Mesta 10.00-10.15
Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č. 207 o nakladaní 10.15-10.30
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

9. Správa o činnosti komunálneho strediska za rok 2021 10.30-10.45
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

10. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 10.45-11.00
na predmet zákazky „Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných
autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen“
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

11. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.13 11.00-11.15
Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

12. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 11.15-11.25
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

13. Rôzne 11.25-11.30

14. Interpelácie a diskusia 11.35-11.55

15. Z á v e r 11.55-12.00

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.