1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10
3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20
Predkladá: spravodajca MsR
4. a) Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2022 09.20-09.30
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 09.30-09.40
Mesta Zvolen za rok 2022
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta
5. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2023 09.50-10.00
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
6. Správa o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra mesta Zvolen 10.00-10.10
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
7. Protest prokurátora proti Uzneseniu MsZ vo Zvolene č.19/2023 zo dňa 6.2.2023 10.10-10.30
/ Voľba hlavného kontrolóra mesta Zvolen/
Predkladá: JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
8. a) Protest prokurátora proti VZN mesta Zvolen č. 168/2015 o určení názvu 10.30-10.50 novovzniknutých ulíc v časti mesta Podborová lokalita Sarvaška a v CMZ lokalita Rákoš
b) Protest prokurátora proti VZN mesta Zvolen č. 185/2018 o určení názvu novovzniknutých ulíc v časti mesta Zlatý potok a v časti mesta Západ lokalita „Bariny“
Predkladá: JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
c) Návrh VZN mesta Zvolen o určení názvu ulíc 10.50-11.00
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
9. Nakladanie s majetkom Mesta 11.00-11.15
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
10. Návrh Novelizácie č. 4 VZN mesta Zvolen č. 205 o poskytovaní dotácií 11.15-11.25
a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
11. Návrh Novelizácie č.1 VZN mesta Zvolen č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb 11.25-11.35
Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
12. Návrh VZN mesta Zvolen o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti 11.35-11.45
v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa úhradách
za poskytovanú starostlivosť
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
13. Zásady odmeňovania poslancov ustanovených do funkcie sobášiacich na sobášoch 11.45-11.55
a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen.
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
14. Rokovací poriadok Mládežníckeho parlamentu mesta Zvolen 11.55-12.10
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
15. Informácia o pripravovaných postupoch zmien v školách a školských zariadeniach 12.10-12.20
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
16. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov školskej samosprávy 12.20-12.30
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
17. Pripravované projekty pre realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR 12.30-12.40
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
18. Vyhodnotenie zimnej údržby 2022/2023 na území mesta Zvolen 12.40-12.50
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
19. Návrh na schválenie zmluvy – rámcovej dohody na základe výsledku verejného 12.50-13.00
obstarávania na zákazku: „Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen
na roky 2023 – 2024“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
20. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2022 13.00-13.10
Predkladá: J. Záchenský, pov. vedením MsP
21. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2022, návrh činnosti na rok 2023 13.10-13.20
Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
22. Voľba členov Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ 13.20-13.30
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
23. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na „Služby 13.30-13.40
projektantov pre účely projektovania inžinierskych a pozemných stavieb„
Predkladá: PhDr. Anna Janáková, referent pre verejné obstarávanie MsÚ
24. Rôzne 13.40-13.45
25. Interpelácie a diskusia 13.45-13.55
26. Z á v e r 13.55-14.00

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.