1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Návrh VZN mesta Zvolen o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 09.30-04.40

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,

dieťa materskej školy alebo žiaka školského zariadenia

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

6. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2022 09.40-10.00

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

7. Návrh VZN o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta Zvolen 10.00-10.10

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

8. Návrh VZN o určení spádových materských škôl na území mesta Zvolen 10.10-10.20

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

9. Návrh na schválenie zmlúv na základe výsledku verejného obstarávania na 10.20-10.30

zákazku „Modernizácia učební v ZŠ Zvolen“

Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ

 

10. Dotácie na rok 2022 10.30-10.45

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

11. Zmena člena komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Zvolen 10.45-10.55

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

12. Nakladanie s majetkom Mesta 10.55-11.15

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zvolen 11.15-11.30

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

14. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1“ k Zmluve o dielo č. 407/2020 11.30-11.45

na predmet zákazky: Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií

a chodníkov v meste Zvolen

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

15. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1006/2019 11.45-12.00

na predmet zákazky: „Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií

a chodníkov v meste Zvolen“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

16. Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen 12.00-12.15

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

17. Zámer spoločnosti OD PRIOR STRED a.s. Zvolen na výstavbu 12.15-12.30

mestotvorného polyfunkčného centra s verejným parkovaním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

18. Podnet spoločnosti KLM s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen na obstaranie 12.30-12.40

zmien a doplnkov ÚPNZ Čierne zeme – Tepličky, Zvolen– súhlas s obstaraním

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

19. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 12.40-12.50

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

20. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.50-13.00

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

21. Rôzne 13.00-13.05

 

22. Interpelácie a diskusia 13.05-13.25

 

23. Z á v e r 13.25-13.30

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.