1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20
Predkladá: spravodajca MsR

4. VI. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2022 08.20-09.35
Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

5. Nakladanie s majetkom Mesta 09.35-09.50
Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

6. Rozšírenie účelu dotácie na rok 2022 09.50-10.00
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

7. Novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 205 o poskytovaní 10.00-10.15
dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

8. Kontrola plnenia uznesení MsZ 10.15-10.25
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

9. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského 10.25-10.35
zastupiteľstva vo Zvolene pre volebné obdobie 2022-2026
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2022-2026 10.35-10.45
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

11. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.406/2020 na predmet 10.45-11.00
zákazky: Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020-2023
uzatvorenej dňa 1.6.2020 medzi Mestom Zvolen ako objednávateľom
a spoločnosťou BEGBIE, s.r.o. ako poskytovateľom služby
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 11.00-11.10
zákazku na “ Dodávku zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023“
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku: 11.10-11.20
Dodanie parkovacích automatov a s tým súvisiacich služieb
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

14. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o združenej dodávke 11.20-11.30
elektrickej energie č.1120985/2021
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

15. Rekonštrukcia parku J. D. Matejovie – Návrh dohody o ukončení zmluvného 11.30-11.40
vzťahu s dodávateľom
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 03/2021 na predmet 11.40-11.50
zákazky :Časť 1. „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického I.
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 04/2021 na predmet 11.50-12.00
zákazky: Časť 2. „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického III.
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

18. a/ Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – byty 12.00-12.20
b/ Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – CVČ Domino
Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta 12.20-12.30
Zvolen na II. polrok
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

20. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.30-12.40
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

21. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2022 12.40-12.50
Predkladá: Ing. Zima, spravodajca MsR

22. Rôzne 12.50-12.55
23. Interpelácie a diskusia 12.55-13.10

24. Z á v e r 13.10-13.15

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.