1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10
3. Doplnenie poslaneckého mandátu vo VO č.1 vo Zvolene a zloženie 13.10-13.20
sľubu nového poslanca
4. Správa o činnosti MsR 13.20-13.30
Predkladá: spravodajca MsR
5. Kontrola plnenia uznesení MsZ 13.30-13.40
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
6. Návrh VZN mesta Zvolen o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 13.40-13.50
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
7. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2023 13.50-14.00
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
8. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru od Environmentálneho fondu 14.00-14.10
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
9. Dotácie na rok 2023 14.10-14.20
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
10. Nakladanie s majetkom Mesta 14.20-14.30
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
11. Návrh Novelizácie č. 5 VZN mesta Zvolen č.183 o podmienkach a rozsahu 14.30-14.40
poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
12. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov školskej samosprávy 14.40-14.50
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
13. Mládežnícky parlament mesta Zvolen 14.50-15.00
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
14. Upozornenie Okresnej prokuratúry Zvolen č. Pd150/22/6611-2 zo dňa 21.12.2022 15.00-15.10
Predkladá: JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
15. Návrh na schválenie „Dodatku č. 2“ k Zmluve o dielo č.1006/2019 15.10-15.20
na predmet zákazky: „Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií
a chodníkov v meste Zvolen“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
16. Návrh na schválenie Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve s poskytovaním 15.20-15.30
súvisiacich služieb č.8092022 uzavretej dňa 30.09.2022 medzi Mestom Zvolen
a spoločnosťou EEI s.r.o.
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
17. Projekt „Rekonštrukcia „Rekonštrukcia školských športových areálov 15.30-15.40
Jilemnického vo Zvolene“
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
18. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku: 15.40-15.50
„Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky“
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
19. Jednostranné započítanie pohľadávok Mesta Zvolen voči pohľadávke 15.50-16.00
spoločnosti BEGBIE, s.r.o., Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 36 638 676
Predkladá: JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
20. Predloženie spracovanej projektovej dokumentácie Realizácia regulovaného 16.00-16.10
parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
21. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia pavilónu A, 16.10-16.20
MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
22. Územný plán zóny Zvolen- Čierne zeme – Tepličky- zmeny a doplnky 02 16.20-16.30
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
23. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky – súhlas s obstaraním 16.30-16.40
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
24. Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen – zmeny a doplnky 16.40-16.50
– súhlas s obstaraním
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
25. Zmeny v orgánoch MsZ Zvolen 16.50-17.00
Predkladá Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný, zástupca primátora mesta Zvolen
26. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 17.00-17.10
Predkladá: Ing. Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
27. Rôzne 17.10-17.15
28. Interpelácie a diskusia 17.15-17.25
29. Z á v e r 17.25-17.30

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.