1. O t v o r e n i e                                                                                                                         09.00-09.05
 2.         Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice                                                09.05-09.10

 

 1.   Správa o činnosti MsR                                                                                                                  09.10-09.15            Predkladá:  spravodajca MsR

 

 1.         Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2022                            09.15-09.30

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

 1.       V. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2022                                                               09.30-09.40

Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

 1.  Kontrola plnenia uznesení MsZ                                                                                    09.40-09.50

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

 1.       Informácia o organizačnom technickom-zabezpečení volieb do orgánov                                    09.50-10.00

samosprávy obcí a VÚC

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

 1.     Nakladanie s majetkom Mesta                                                                                     10.00-10.15                     Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

 1.     VZN Mesta Zvolen o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území                          10.15-10.30                   mesta Zvolen v stanovených dňoch roka 2023

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

 1. Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Rozvoj governance                            10.30-10.40

a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Zvolen“

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

11.   Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen                                10.40-10.50

Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen

 

 1.   Návrhy na udelenie ocenení mesta Zvolen                                                                   10.50-11.30

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

 1.     Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu                                    11.30-11.40

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ

 

 1.    Návrh na schválenie „Dodatku č. 1“ k Zmluve o dielo  č. 2021/09/30                               11.40-11.50

(int.č. 1210/2021) na predmet zákazky: „Zvislé a vodorovné dopravné

značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

 1. Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky č.14 – súhlas s obstaraním                      11.50-12.00

Predkladá:  Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 1. Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen                                                       12.00-12.10

– Zmeny a doplnky č.3 – súhlas s obstaraním

Predkladá:  Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 1.   Návrh na nevyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Zvolen                                    12.10-12.20

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 1. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen             12.20- 12.30

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 1.      Rôzne                                                                                                                          12.30-12.35
 2.       Interpelácie a diskusia                                                                                                  12.35-12.55
 3.         Z á v e r                                                                                                                      12.55-13.00

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.