1. O t v o r e n i e 10.00-10.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 10.05-10.10
3. Správa o činnosti MsR 10.10-10.20
Predkladá: spravodajca MsR
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 10.20-10.30
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
5. Návrh primátora mesta Zvolen na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Zvolen 10.30-10.40
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
6. Návrh primátora mesta na vymenovanie konateľa LPM Zvolen s.r.o. 10.40-10.50
Predkladá: Ing. Miroslav Kusein, zástupca primátora mesta Zvolen
7. III. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2023 10.50-11.00
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
8. Návrh VZN Mesta Zvolen o poskytovaní dotácií a finančných prostriedkov 11.00-11.10
z rozpočtu Mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
9. Nakladanie s majetkom Mesta 11.10-11.25
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
10. Návrh VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve 11.25-11.35
Mesta Zvolen postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou
dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
11. Upozornenie Okresnej prokuratúry Zvolen č. Pd 68/23/6611-7 zo dňa 2.6.2023 11.35-11.45
Predkladá: JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
12. Zmena zriaďovateľa a schválenie zámeru prenajať majetok 11.45-12.00
pre Základnú školu, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
13. Návrh VZN Mesta Zvolen o zrušení MŠ, I. Mája 161/1, Zvolen 12.00-12.10
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
14. Návrh VZN Mesta Zvolen o zriadení MŠ, I. Mája 161/1, Zvolen 12.10-12.20
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
15. Návrh VZN Mesta Zvolen o zriadení MŠ, Bela IV. 1567/6, Zvolen 12.20-12.30
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
16. Správa o implementácii PHRSR UMR Zvolen 12.30-12.40
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
17. Návrh na ocenenie formou spomienkovej dlaždice v rámci projekt 12.40-12.50
Zvolenský chodník slávy
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
18. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku 12.50-13.05
na stavebné práce „Prístavba MŠ, Centrum 2496-29, Zvolen“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, pov vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
19. Schválenie výsledkov verejného obstarávania na zákazku: 13.05-13.15
„Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, pov vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
20. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na súťaž návrhov 13.15-13.25
na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolene“
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
21. ÚPNZ Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška – Nad kasárňami – zmeny a doplnky, 13.25-13.35
súhlas s obstaraním
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
22. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Zvolen na II. polrok 13.35-13.45
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
23. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 13.45-13.55
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
24. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 13.55-14.05
funkcionárov o preverení podania „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov“ a o preverení podaní daňových priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb alebo iných dokladov, vydávaných na daňové účely, potvrdzujúce
sumu príjmov verejných funkcionárov Mesta Zvolen za predchádzajúci rok
Predkladá: Ing. Vladimír Bella, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ Zvolen
25. Rôzne 14.05-14.10
26. Interpelácie a diskusia 14.10-14.25
27. Z á v e r 14.25-14.30

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.