1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10
3. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1“ k Zmluve o dielo č. 2021/09/30 09.10-09.20
(int.č. 1210/2021) na predmet zákazky: „Zvislé a vodorovné dopravné
značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024“
(neprerokované na 41. zasadnutí MsZ)
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
4. Návrh na schválenie dodatku ku kúpnej zmluve v rámci projektu 09.20-09.30
„Modernizácia učební v ZŠ Zvolen“ (neprerokované na 41. zasadnutí MsZ)
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
5. Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky č.14 – súhlas s obstaraním 09.30-09.40
(neprerokované na 41. zasadnutí MsZ)
Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
6. Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen– Zmeny a doplnky č.3 09.40-09.50
– súhlas s obstaraním (neprerokované na 41. zasadnutí MsZ)
Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
7. Návrh na nevyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Zvolen 09.50-10.00
(neprerokované na 41. zasadnutí MsZ)
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
8. Správa o činnosti MsR 10.00-10.10
Predkladá: spravodajca MsR
9. Kontrola plnenia uznesení MsZ 10.10-10.20
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
10. Novelizácia č.3 VZN Mesta Zvolen č.205 o poskytovaní dotácií a finančných 10.20-10.30
príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
11. a) Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2023 – 2025 10.30-10.40
Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
b) Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Zvolen k návrhu rozpočtu 10.40-10.50
na roky 2023 -2025
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
12. VI. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2022 10.50-11.00
Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

13. Nakladanie s majetkom Mesta 11.00-11.15
Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
14. Nakladanie s majetkom Mesta Zvolen II. – lokalita Červený Medokýš 11.15-11.30
Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
15. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Spoločný program 11.30-11.45
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí na území udržateľného
mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030“
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
16. Verejné obstarávanie na dodávateľa služieb – projekt „Manažment údajov mesta Zvolen“ 11.45.11.55
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
17. Verejné obstarávanie na dodávateľa – projekt „Rekonštrukcia 11.55-12.10
MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen“ Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
18. Verejné obstarávanie na dodávateľa – projekt „Prístavba MŠ Centrum 2496/29, Zvolen“ 12.10-12.20 Predkladá: Ing. Soňa Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
19. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.20-12.30
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
20. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen na I. polrok 2023 12.30-12.40
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
21. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2022 12.40-12.50
Predkladá: spravodajca MsR
22. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 12.50-13.00
funkcionárov o preverení podaní „Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov“ a o preverení podaní daňových priznaní
k dani z príjmov fyzických osôb alebo iných dokladov, vydávaných na daňové účely,
potvrdzujúce sumu príjmov verejných funkcionárov Mesta Zvolen za rok 2021
Predkladá: Ing. Zuzana Niščáková, predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu
23. Rôzne
.
a) Správy zástupcov Mesta Zvolen v štatutárnych a kontrolných 13.00-13.20
orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
24. Interpelácie a diskusia 13.20-13.40
25 Z á v e r 13.40-13.45

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.