1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15
3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25
4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.25-09.35
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
5. IV. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2023 09.35-09.50
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
6. Novelizácia č. 1 VZN č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 09.50-10.00
výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
7. Návrh VZN Mesta Zvolen o zákaze prevádzkovania hazardných hier 10.00-10.15
na území mesta Zvolen v stanovených dňoch roka 2024
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zvolen 10.15-10.30
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
9. Novelizácia č. 1 VZN č.181 o prevode vlastníctva bytov 10.30-10.40
a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Zvolen
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
10. Nakladanie s majetkom Mesta 10.40-10.55 Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
11. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 10.55-11.10
na zákazku: „Prístavba MŠ, Centrum 2496-29, Zvolen“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 11.10-11.15
zákazku bez elektronického trhoviska s elektronickou aukciou na predmet
„Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2024 – 2027“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
13. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 11.15-11.25
Predkladá: Ing. Peter Košík, hlavný kontrolór mesta Zvolen
14. Rôzne 11.25-11.30
15. Interpelácie a diskusia 11.30-11.45
16. Z á v e r 11.45-11.50

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.