1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10
3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20
Predkladá: spravodajca MsR
4. Financovanie miest a obcí a dopad na rozpočet Mesta Zvolen – ústna informácia 09.20-09.30
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
5. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2023 09.30-09.40
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
6. a) Protest prokurátora Okresnej prokuratúry vo Zvolene proti ustanoveniam 09.40-09.50
VZN mesta Zvolen č.127/2010 o podmienkach vykonania miestneho
referenda č. Pd 74/23/6611-5
Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
b) Návrh VZN, ktorým sa určujú podrobnosti vykonania miestneho referenda
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
7. Novelizácia č.2 VZN mesta Zvolen č. 207 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 09.50-10.00
a drobnými stavebnými odpadmi
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, pov. vedením odboru výstavby a ŽP MsÚ
8 Novelizácia č. 2 VZN č.184 o prevádzkovom poriadku pohrebísk Mesta Zvolen 10.00-10.10
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
9. Návrh VZN mesta Zvolen o pešej zóne 10.10-10.20
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
10. Návrh dopravného projektu „Rozšírenie regulovaného parkovania v zóne CMZ“ 10.20-10.30
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, pov. vedúci odboru dopravy MsÚ
11. Návrh VZN mesta Zvolen o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 10.30-10.45
na vymedzených úsekoch ciest na území mesta Zvolen
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, pov. vedúci odboru dopravy MsÚ
12. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1“ k Zmluve č. 1226/2021 o službách 10.45-10.55
vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave mesta Zvolen
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, pov. vedúci odboru dopravy MsÚ
13. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci 10.55-11.05
č. IROP-VZ-302011X943-121-48/1 (autobusy)
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, pov. vedúci odboru dopravy MsÚ
14. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na predmet 11.05-11.15
„Zimná a letná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen“
Predkladá: Ing. Pavel Brťka, pov. vedúci odboru dopravy MsÚ
15. Návrh Dodatku č.14 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 11.15-11.25
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
16. ÚPN Mesta Zvolen – zmeny a doplnky – súhlas s obstaraním – podnet spoločnosti 11.25-11.35
NVEST 50 a.s. Bratislava
Predkladá: Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
17. Dotácie na rok 2023 – navýšenie 11.35-11.45
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ
18. Nakladanie s majetkom Mesta 11.45-12.00
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
19. Informácia o organizačnom technickom zabezpečení volieb do NR SR 12.00-12.10 Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
20 Vyhodnotenie uznesenia MsZ č. 3/2022 12.10-12.20
Predkladá: Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný, zástupca primátora mesta Zvolen
21 Zásady umiestnenia výtvarných diel – prioritne búst v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 12.20-12.30
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja MsÚ
22. Informácia z rokovaní valných zhromaždení obchodných spoločností 12.30-12.40
s majetkovou účasťou Mesta Zvolen- ústna informácia
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
23. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen 12.40-12.50
Predkladá: Ing. Dušan Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen
24. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.50-13.00
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
25. a) Informácia o zbierke pre Ukrajinu 13.10-13.20
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
b) Správa hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly vyúčtovania dobrovoľnej zbierky
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
26. Rôzne 13.20-13.25
27. Interpelácie a diskusia 13.25-13.40
28. Z á v e r 13.40-13.45

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.