1. O t v o r e n i e 09.00-09.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10

 

3. Správa o činnosti MsR 09.10-09.20

Predkladá: spravodajca MsR

 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ 09.20-09.30

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 

5. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2022 09.30-09.45 Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ

 

6. Nakladanie s majetkom Mesta 09.45-10.00

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

7. Nakladanie s majetkom II – Zníženie nájmu z dôvodu COVOD-19 10.00-10.30

Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ

 

8. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predmet zákazky 10.30-11.00

„Nákup predvádzacieho alebo použitého traktora

a diskového žacieho stroja“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2021 11.00-11.15

na predmet zákazky: Časť 1. „Rekonštrukcia školského areálu na

ZŠ P. Jilemnického I.

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2021 11.15-11.30

na predmet zákazky Časť 2. „Rekonštrukcia školského areálu na

ZŠ P. Jilemnického III.

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

11. Návrh na schválenie zmluvy no základe verejného obstarávania na zákazku : 11.30-11.45

„Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene“

Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

 

12. Územný plán zóny, Pamiatková zóna mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 02 11.45-12.00

Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

 

 

 

13. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta 12.00-12.10

Zvolen za rok 2021

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

14. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.10-12.20

Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen

 

15. Rôzne 12.20-12.25

 

16. Interpelácie a diskusia 12.25-12.40

 

17. Z á v e r 12.40-12.45

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.