1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.15
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva 13.15-13.30
4. Návrh Novelizácie č.5 VZN Mesta Zvolen č.197 o miestnych daniach 13.30-13.45
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
5. VII. zmena rozpočtu mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2022 13.45-14.00
Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 14.00-14.15
Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
7. Nakladanie s majetkom Mesta 14.15-14.30
Predkladá: Ing. Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
8. Informácia: 14.30-14.40
a) Poverenie prvého zástupcu primátora mesta
b) Určenie rozsahu výkonu funkcie prvého zástupcu primátora mesta
a ustanovenie okruhu úloh a činností prvého zástupcu primátora mesta
c) Plat prvého zástupcu primátora mesta
d) § 13b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta
9. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 14.40-14.50
na zákazku: Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
10. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania 14.50-15.00
na zákazku: Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 15.00-15.10
na nadlimitnú zákazku na predmet „Údržba mestskej verejnej
zelene v meste Zvolen na roky 2023 – 2024“
Predkladá: Ing. Chrastinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
12. Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ Zvolen č. 125/2019 15.10-15.20
Predkladá: Ing. Kusein, zástupca primátora mesta Zvolen
13. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen 15.20- 15.30
Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
14. Rôzne 15.30-15.35
15. Interpelácie a diskusia 15.35-15.55
16. Z á v e r 15.55-16.00

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.