1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15
3. Správa o činnosti MsR 09.15-09.25
Predkladá: spravodajca MsR
4. Návrh VZN Mesta Zvolen o miestnych daniach a miestnom poplatku 09.25-09.40
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
5. a) Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2024 – 2026 09.40-09.50 Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
b) Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Zvolen k návrhu rozpočtu 09.50-10.00
na roky 2024 -2026
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta
6.V. zmena rozpočtu mesta Zvolen, škôl a školských zariadení na rok 2023 10.00-10.15
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
7.Nakladanie s majetkom Mesta 10.15-10.30 Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
8.Dohoda o urovnaní so spoločnosťou v:sprav s.r.o. 10.30-10.40
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
9.Návrh VZN mesta Zvolen o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 10.40-10.50
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
10.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 10.50-11.00
zákazku na stavebné práce „Prestavba a modernizácia MŠ 1. mája Zvolen“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
11.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.00-11.10
zákazku na stavebné práce „Materská škola Tehelná – zateplenie objektu“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
12.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku 11.10-11.20
na stavebné práce „Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
13.
Projekt „Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ vo Zvolene“ 11.20-11.30
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
14.
Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú 11.30-11.40
zákazku na stavebné práce ,,Rekonštrukcia a stavebné úpravy na objektoch
V. ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen“
Predkladá: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru výstavby a ŽP MsÚ
15.
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Zvolen 11.40-11.50
na roky 2018 – 2023
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
16.
Komunitný plán sociálnych služieb v meste Zvolen na roky 2024 – 2029 11.50-12.00
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
17.Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 12.00-12.10
VVP v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen
v školskom roku 2023/2024
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
18.Pripravované projekty pre mimorozpočtové financovanie z fondov EÚ a iných zdrojov 12.10-12.20
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
19. Informácia o návrhu HKM a.s. na ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 1.1.2024 12.20-12.30
Predkladá: Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
20. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen na I. polrok 2024 12.30-12.40
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
21.Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen 12.40-12.50
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta Zvolen
22. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 12.50-13.00
funkcionárov o preverení podaní „Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov“ a o preverení podaní daňových priznaní
k dani z príjmov fyzických osôb alebo iných dokladov, vydávaných na daňové účely,
potvrdzujúce sumu príjmov verejných funkcionárov Mesta Zvolen za rok 2022
Predkladá: Ing. Vladimír Bella, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
23. Rôzne 13.00-13.05
24. Interpelácie a diskusia 13.05-13.20
25. Z á v e r 13.20-13.25

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.