1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

3. Procedurálne otázky

 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.03.2022

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

5. Návrh na schválenie zmeny Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezno č. P-06/2018

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

6. Majetkové záležitosti

 

6.1 Žiadosť Mgr. Heleny Eleny Dilskej a Mgr. Jaroslava Dilského o odkúpenie pozemku na Ul. Martina Benku v Brezne

6.2 Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku na Ul. Boženy Němcovej v Brezne od MUDr. Drahomíry Pavlove

6.3 Žiadosť Heleny Pokošovej o nájom pozemkov na Vrbovej ul. v Brezne

6.4 Žiadosť Janky Štulajterovej o odkúpenie pozemku v Brezne, Ul. Tehelňa – Zadné Halny

6.5 Žiadosť Miroslava Ferka o odkúpenie pozemku v lokalite Hlavine v Brezne

 

6.6 Žiadosť Marty Blažekovej o odkúpenie pozemkov v Brezne

6.7 Žiadosť Roberta Ištvánffyho o odkúpenie pozemkov v k. ú. Jarabá, lokalita Široká

6.8 Schválenie uzatvorenia zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach – stavbe a pozemku na Baštovej ulici v Brezne, zapísaných v prospech Ivana Bíleho

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

6.9 Žiadosť Kataríny Gašperanovej, bytom Michalová, o nájom časti pozemku na Švermovej ul. v Brezne

6.10 Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 90/2017 zo dňa 22. júna 2017 a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

6.11 Ukončenie právneho vzťahu založeného Nájomnou zmluvou č. 7/2006 zo dňa 31.08.2006 v znení je Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 23.16.2014

6.12 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 18/2017 zo dňa 15.02. 2017, schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Brezno ako oprávneným z vecného bremená a obcou Valaská, ako povinným z vecného bremena

6.13 Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 198/2021 zo dňa 15.12.2021

6.14 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj garáži a pozemkov na Glianskej ulici v Brezne

6.15 Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 8/2021 zo dňa 17.02.2021

6.16 Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 33/2021 zo dňa 14.04.2021

6.17 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Banisko v Brezne

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

7. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: PhDr. Katarína Zaňáková, referent krízového riadenia mesta Brezno

JUDr. Iveta Biela, odbor právny a majetkový, MsÚ

 

8. Rozpočet mesta Brezna na rok 2022 – návrh na I. zmenu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

9. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.01.2022 do 28.02.2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

10. Poskytnutie dotácii v roku 2022

10.1 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

 

10.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

 

10.3. Schválenie poskytnutia finančnej pomoci odídencom z Ukrajiny, ktorí sa budú nachádzať na území mesta Brezna

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

10.4. Poskytnutie finančného príspevku na načúvací prístroj

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

 

 

11. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

12. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta v EBG

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

13. Voľba hlavného kontrolóra

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

 

14 Rôzne

 

14.1 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

o činnosti komisií

 

15 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

16 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

17 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.