1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 25.03.2023
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v znení neskorších zmien a doplnkov
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku zastúpený Ing. Petrom Tichým, vedúcim odboru
7 Správy hlavnej kontrolórky
7.1 Informáciu o plánovanej kontrole hospodárenia s majetkom mesta v podmienkach mestskej obchodnej spoločnosti
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
7.2 Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
7.3 Správa z vykonanej kontroly verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou za rok 2022 v rozpočtových organizáciách zriadených mestom.
8 Založenie obchodnej spoločnosti „BREZNO ENERGIA“ s.r.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9 Majetkové záležitosti
9.1 Žiadosť Miroslava Balcara, IČO: 33 923 981, so sídlom: Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne
9.2 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 101/2022 zo dňa 22. júna 2022, ktorým bol schválený spôsobu nájmu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom v lokalite Zimný štadión L. Horského, Ladislava Novomestského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy
9.3 Žiadosť Petry Ridzoňovej, bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena (1. kanalizačnej a vodovodnej prípojky, 2. prípojky NN)
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.4 Žiadosť Lucie Havlíčkovej, bytom Brezno, o nájom pozemku v lokalite Kozí chrbát – Brezno
9.5 Žiadosť MUDr. Terézií Zátureckej a Bc. Michala Zátureckého, obaja bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Poľná ul. v Brezne
9.6 Žiadosť Moniky Kovalčíkovej bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
9.7 Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia a uloženia inžinierskych sieti
9.8 Žiadosť MUDr. Anna Kirnos o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1- izbový byt na Nálepkovej ulici č. 1194/11 v Brezne.
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.9 Žiadosť Jána Jagerčíka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta v Brezne, ul. Rovne.
9.10 Žiadosť Ing. Igora Gálika a Anny Gálikovej o odkúpenie pozemku na ulici Martina Benku v Brezne
9.11 Žiadosť Ing. Jozefa Turisa a Mgr. Janky Turisovej o odkúpenie pozemku na Ul. Kiepka v Brezne
9.12 Žiadosť Michaely Bobiš Lacíkovej a Michala Bobiša o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
9.13 Žiadosť Mgr. Bibiány Berčíkovej o odkúpenie pozemku na Krátkej ul. v Brezne
9.14 Žiadosť Mgr. Františka Rotha a Mgr. Margity Rothovej o odkúpenie pozemku na Krátkej ul. v Brezne
9.15 Žiadosť Bronislava Kováčika o odkúpenie pozemku na Krátkej ul. v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.16 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov na ulici Lichardovej (lokalita Pálenica)
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
10 Rozpočet mesta Brezna na rok 2022 – návrh na I. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11 Poskytnutie dotácií v roku 2023
11.1 Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o.
11.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11.3 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12 Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktorým poslanci schválili investície a výšku úveru na realizáciu regenerácie vnútroblokov Mazorníkovo – 9. mája – stred, Mazorníkovo – 9. mája vstup
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
13 Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úverov z Environmentálneho fondu.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
14 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo – 9. mája- vstup“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
15 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo – 9. mája- stred“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
16 Rôzne
16.1 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno na výkon sobášiaceho
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
16.2 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
17 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
18 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
19 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.