1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.05.2024

Predkladá:             Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:             Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o miestnom poplatku za rozvoj

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a správy majetku mesta MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-11/2023 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor právny Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedením odboru JUDr. Lenkou Klimanovou

 

 1. Majetkové záležitosti
  • Žiadosť Ing. Petra Molčana o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Ul. Podkoreňová, Brezno

 

7.2A     Žiadosť spoločnosti MMPmoto s.r.o. o odkúpenie pozemku pri Tisovskej ceste v Brezne

7.2B     Žiadosť spoločnosti MMPmoto s.r.o. o odkúpenie pozemku pri Tisovskej ceste v Brezne

 

7.3A     Žiadosť Martina Polievku o odkúpenie pozemkov  pri Tisovskej ceste v Brezne

7.3B     Žiadosť Martina Polievku o odkúpenie pozemkov  pri Tisovskej ceste v Brezne

 

7.4.A    Žiadosť občianskeho združenia Útulok Tuláčik, Kuzmányho 352/12, Brezno, IČO: 45 027 200, o odkúpenie nehnuteľností, ktoré dlhodobo užívali na základe nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke

7.4.B    Žiadosť občianskeho združenia Útulok Tuláčik, Kuzmányho 352/12, Brezno, IČO: 45 027 200 o odkúpenie nehnuteľností, ktoré dlhodobo užívali na základe nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ – 2024/7316

 

Mgr. Štulajterová/048/2856201 Strana 2

 

7.5A.    Žiadosť pani Mgr. Marcely Dziadovej, bytom Brezno o  kúpu spoluvlastníckeho podielu na parcele E-KN č. 12803/2, o výmere 307 m2, druh pozemku: orná pôda na LV 13970 a  zriadenie vecného bremena na predmetnej parcele v prospech oprávneného – Mesto Brezno

7.5.B    Žiadosť pani Mgr. Marcely Dziadovej, bytom Brezno o  kúpu spoluvlastníckeho podielu na parcele E-KN č. 12803/2, o výmere 307 m2, druh pozemku: orná pôda na LV 13970 a  zriadenie vecného bremena na predmetnej parcele v prospech oprávneného – Mesto Brezno

 

7.6        Kúpa nehnuteľnosti: pozemku na ulici Vrbová, v Brezne od spoločnosti BD GROUP s.r.o., IČO: 47 127 198, sídlo: Rázusova 7, Brezno

 

7.7.       Kúpa nehnuteľností: pozemkov potrebných pre realizáciu verejnoprospešnej stavby – „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ od Slovenskej republiky konajúcej prostredníctvom správcu majetku štátu: Slovenskej správy ciest

 

7.8.          Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku mesta, Ul. Rázusová, Brezno po realizácii stavby 13249 – Brezno – Rázusova – rozšírenie NNK

Predkladá               JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny Mestského úradu Brezno

Spracoval:              Odbor právny Mestského úradu Brezno

 

 

 • Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2023

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 • Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2023

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a správy majetku  Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 • Rozpočet mesta Brezna na rok 2024 – návrh na III. zmenu

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a správy majetku  Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 • Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
  • Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a správy majetku mesta MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 • Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a správy majetku mesta MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                                                                                                                

MsÚ – 2024/7346 Mgr. Štulajterová/048/2856201 Strana  3

 

 • Správy hlavnej kontrolórky

12.1     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2024

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12.2     Správa  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezno za 1. polrok 2024

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 

12.3.    Správa  o výsledku kontroly  hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2023 v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

12.4.    Správa  o výsledku kontroly  čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku – plavárne v správe  Technických služieb mesta  Brezna

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 • Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za II. polrok 2023

Predkladá:                            Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval:                            Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

14        Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2023

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

 

15      Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno  za rok
2023

Predkladá:             JUDR. Karol Vojtko, NsP Brezno, n.o.

Spracoval:             Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

 

 • Informatívna správa o činnosti Združenia obcí EKOLÓG za rok  2023

Predkladá:            Ing. Roman Švantner, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval:            Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

 

 • Informatívna správa o činnosti spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2023

Predkladá:           Ing. Roman Švantner, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval:            Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

 

18      Informatívnu správu o činnosti a hospodárení OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie za rok 2023

Predkladá:            Mgr. Petra Ridzoňová Hlásniková, riaditeľka OO CR Horehronie

Spracoval:            Mgr. Petra Ridzoňová Hlásniková, riaditeľka OO CR Horehronie

 

19        Rôzne

19.1     Návrh zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2023

Predkladá:            PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

Spracoval:            PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                                                                                                                

MsÚ – 2024/7346 Mgr. Štulajterová/048/2856201 Strana  4

 

 

19.2      Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 

 • Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 

 • Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 • Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.