[youtube fN8giNe4e1w 680 390]

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.05.2022

Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

6. Majetkové záležitosti

6.1 Odkúpenie pozemku na Ul. ČSA v Brezne od Márie Brozmanovej a Ing. Jána Slabeyciusa

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

6.2 Žiadosť Miroslava Balcara o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Arény Brezno – Zimný štadión Ladislava Horského na ul. L. Novomestského č. 34 v Brezne

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

6.3 Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom : Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36442151, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

6.4 Žiadosť Ing. Augustína Viciana a Ing. Júlie Vicianovej, obaja bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

7. Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

8. Poskytnutie dotácii v roku 2022

8.1 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

8.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

9. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno

za rok 2021

Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

10. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za

rok 2021

Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

11. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o. za rok 2021

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov n.o.

12. Hodnotiaca správa o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

13. Rôzne

13.1 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu

„Regenerácia vnútrobloku Brezno Rázusova ul.“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

13.2 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu

„Regenerácia vnútrobloku – Krčulova ulica“

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

13.3 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

o činnosti komisií

14 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

15 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

16 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.