1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2023
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN- 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v znení neskorších zmien a doplnkov
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval Útvar prednostky Mestského úradu Brezno v spolupráci s Odborom životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno zastúpeným vedúcim odboru Ing. Petrom Tichým
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 07/2023 – trhový poriadok príležitostných trhov
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN 09/2015 „Požiarny poriadok mesta Brezna“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
8. Požiarny poriadok mesta Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval Útvar prednostky Mestského úradu Brezno v spolupráci s PhDr. Katarínou Zaňákovou, referentkou krízového riadenia
9. Majetkové záležitosti
9.1 Odkúpenie pozemkov na Ul. Fraňa Kráľa v Brezne od spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
9.2 Žiadosť Ing. Mateja Loviča o odkúpenie pozemku v k. ú. Jarabá, lokalita Bachláč
9.3 Žiadosť Ľubice Turňovej o odkúpenie pozemku v Brezne, Ul. Podkoreňová
9.4 Žiadosť Michala Tištiana a Lívie Machničovej o odkúpenie pozemku na Ul. Kiepka v Brezne
9.5 Žiadosť Jakuba Bučka o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Rohozná
9.6. Žiadosť spoločnosti Lesy mesta Brezno, s.r.o. o zámenu nehnuteľností v k. ú. Brezno
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
9.7. Žiadosť Mariana Lepka, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta – záhrady v Brezne v časti Bujakovo
9.8 Žiadosť Mareka Mikloška, bytom Brezno, o zámenu pozemkov, v Brezne v časti Bujakovo.
9.9 Žiadosť MUDr. Terézie Zátureckej a Bc. Michala Zátureckého, obaja bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Budovateľská ul. v Brezne
9.10 Žiadosť MUDr. Terézie Zátureckej a Bc. Michala Zátureckého, obaja bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Poľná ul. v Brezne
9.11 Žiadosť Petra Dedečka, bytom: Brezno, v zastúpení: Ing. Matúša Lopušného, bytom Brezno, o odkúpenie časti pozemkov nachádzajúcich sa na Tisovskej ceste v Brezne
9.12 Žiadosť spoluvlastníkov nehnuteľnosti parc.reg. 4554/156 o výmere 541 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast v k.ú.Brezno o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, v lokalite Podkoreňová v Brezne
9.13 Odkúpenie bytu č. 31 na 3 p. v bytovom dome súpisné číslo: 1789, nachádzajúceho sa na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho : Jana Gábrišová, bytom Brezno
9.14. Žiadosť Ivany Nemčokovej o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2- izbový byt na MPČĽ 2165/2 byt č. 22 v Brezne – Mazorníkovo
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
9.15 Žiadosť pána Ing. Pavla Tököliho ml. o zámenu pozemkov na ulici Krátkej v Brezne
Predkladá: JUDr. Lenka Klimanová, Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno
9.16 Odkúpenie pozemku v k. ú. Brezno od SR – Slovenský pozemkový fond na účel usporiadania pozemku pod stavbou vyhliadkovej veže v lokalite Horné Lazy
10. Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, s.r.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11. Rozpočet mesta Brezna na rok 2023 – návrh na VI. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12. Poskytnutie dotácií
12.1 Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2024
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedúcou odboru Mgr. Ivetou Petrík
12.2. Poskytnutie dotácie pre účely kultúry v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12.3. Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a správy majetku mesta Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
13. Správy hlavnej kontrolórky
13.1 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v obchodnej spoločnosti – LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
13.2. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou za 2.polrok 2022 v príspevkovej organizácii mesta – Technické služby
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
14. Správa o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Ladislav Majer, náčelník Mestskej polície Brezno
15. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna za rok 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor zariadení sociálnych služieb zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou v spolupráci s Odborom starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpeným poverenou vedúcou odboru Mgr. Ivetou Petrík
16. Rôzne
16.1 Návrhy na ocenenie za rok 2023
Predkladá: Mgr. Andrej Barančok, predseda Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia pri MsZ mesta Brezna
Spracoval: Útvar primátora Mestského úradu Brezno
16.2. Odúčtovanie využiteľného potenciálu z majetku mesta Brezno – účet 042
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing Ivanom Kamenským
16.3. Zmeny v komisii pre kultúru pri MsZ mesta Brezna
Predkladá: Mgr. Andrej Barančok, predseda Komisie pre kultúru pri MsZ mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostky MsÚ zastúpený prednostkou MsÚ Mgr. Zuzanou Ďurišovou
16.4 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
17. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
18 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
19. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.