1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.01.2023
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh VZN – XX/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou
6. Návrh VZN – XX/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 03/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou
7. Návrh VZN – XX/2023 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou
8. Návrh Doplnku č. 2 k Štatútu mesta Brezna
Predkladá: Mgr. Andrej Barančok, zástupca primátora mesta Brezna
Spracoval: Kancelária prednostky zastúpená Mgr. Zuzanou Ďurišovou, prednostkou MsÚ v spolupráci s Mgr. Andrejom Barančokom, zástupcom primátora mesta Brezna
Číslo spisu
Vybavuje/
Brezno
MsÚ-2023/1540-01
048/6306 221
15.02.2023
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
9. Majetkové záležitosti
9.1 Schválenie nájmu lesných, poľnohospodárskych a ostatných pozemkov a stavieb vo vlastníctve Mesta Brezno v k. ú. Brezno, Michalová, Jarabá, Mýto pod Ďumbierom, Pohronská Polhora, Bystrá, pre nájomcu LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
9.2 Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Brezne, miestna časť Zadné Halny, od Miroslava Stasíka
9.3 Žiadosť Filipa Pocklana. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok mesta v k. ú. Brezno, Poľná ulica
9.4. Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok v k. ú. Brezno, Potočná ul.
9.5. Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kanalizačnej siete – Brezno časť Bujakovo, Predné Hálny, Zadné Hálny a kanalizácia námestie gen. M.R. Štefánika“ – uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.6 Žiadosť Jána Karlíka, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite Mazorníkovo – ulica Poľná
9.7 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Školskej ulici – detské ihrisko v Brezne
9.8 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Školskej ulici – kolkáreň v Brezne
9.9 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v lokalite Bujakovo – požiarna zbrojnica v Brezne
9.10 Žiadosť Silvii Tösér, bytom Bratislava, o odkúpenie pozemku v mestskej časti Zadné Halny.
9.11 Žiadosť Marty Vetrákovej, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v mestskej časti sídlisko Západ a Stred – hromadné garáže ŠLN/Fraňa Kráľa
9.12 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 72/2021 zo dňa 26. mája 2021, ktorým bolo schválené odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pri futbalovom štadióne v Brezne, od predávajúceho – Mako plus, s.r.o., IČO: 47 188 103, so sídlom 9.mája 2142/21, 977 03 Brezno
9.13 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 37/2022 zo dňa 6. apríla 2022, ktorým bolo schválené uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku na Švermovej ul. V Brezne
9.14 Žiadosť Ing. Michala Tarišku a Ing. Beáty Tariškovej, obaja bytom Rovinka, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
9.15 Žiadosť Dominiky Veverkovej, bytom Pohronská Polhora, o odkúpenie pozemkov v kú. Michalová
9.16 Žiadosť Martina Gondu, bytom Beňuš, o vyporiadanie pozemkov v k. ú. Brezno – zámena pozemkov
MsÚ – 2023/1540-01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 2
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
9.17 Žiadosť Filipa Cvira a Simony Cvirovej, obaja bytom Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
9.18 Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia a uloženia inžinierskych sieti
9.19 Žiadosť Jána Pokoša o poskytnutie obytnej miestnosti na ulici Fučíkova 1134/1, byt č. 16, 977 01 Brezno
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.20 Výzva spoločností ISTROFINAL a.s. a ISTROFINAL SPV TT, s.r.o. na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy.
9.21 Žiadosť spoločnosti ISTROFINAL a.s. o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena týkajúceho sa dažďovej kanalizácie.
9.22 Žiadosť spoločnosti ISTROFINAL a.s. o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena týkajúceho sa plynovodu.
9.23 Uzatvorenie Zmluvy o užívaní poľovného revíru č. 36: Samostatná zvernica „Brezinky“, na poľovných pozemkoch vo vlastníctve Mesta Brezno.
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
10. Založenie obchodnej spoločnosti „Mestský hotel Ďumbier“ s.r.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
11. Poskytnutie finančného príspevku na načúvací aparát
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12. Správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2022 do 31.01.2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
13. Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úverov z Environmentálneho fondu.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
MsÚ – 2023/1540-01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 3
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
14 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo- MPČĽ“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
15 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo – 9. mája- vstup“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
16 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo – 9. mája- stred“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
17 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku Brezno – ŠLN“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
18 Menovanie členov Správnej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n.o.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Milada Šimkovičová, riaditeľka
19 Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena Správnej rady neziskovej organizácie NsP Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Správy hlavnej kontrolórky
20.1 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v roku 2022
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
20.2 Správa z vykonanej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č.14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
20.3 Správa z vykonanej kontroly vybavovania a prešetrovania petícii a sťažností za rok 2022
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
MsÚ – 2023/1540-01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 4
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
20 Rôzne
21.1 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
21 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
22 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
23 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
MsÚ – 2023/1540-01
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 5

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.