PROGRAM
42. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 22. júna 2022 (streda) o 09.00 hodine

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.06.2022
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017, VZN – 04/2018 a VZN 06/2019
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Michal Vetrák , Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

6. Majetkové záležitosti

6.1 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 154/2019 zo dňa 18.09.2019 – nájom pozemku pri futbalovom štadióne v Brezne

6.2 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 169/2017 zo dňa 08.11.2017 – nájom pozemkov pri futbalovom štadióne v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

6.3. Návrh poradovníka na byty
6.4 Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 38/2022 zo dňa 06. apríla 2022, ktorým boli schválené súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná
6.5 Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov určených na výstavbu priemyselného parku v Brezne časť Rohozná
6.6 Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná

6.7 Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v lokalite Banisko medzi MUDr. Branimírom Brozmanom, Bratislava ako prenajímateľom a mestom Breznom ako nájomcom
6.8 Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v obci Jarabá , k. ú. Jarabá v prospech MUDr. Branimíra Brozmana, Bratislava ako oprávneným z vecného bremena a mestom Breznom ako povinným
6.9 Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena , k. ú. Brezno v prospech manželov Práznovských, Brezno ako oprávneným z vecného bremena a mestom Breznom ako povinným
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

7 Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2021
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

8 Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2021
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

9 Rozpočet mesta Brezna na rok 2022 – návrh na II. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

10 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.03.2022 do 30.05.2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

11 Poskytnutie dotácií v roku 2022
11.1 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

11.2 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcim odboru

12 Správy hlavnej kontrolórky
12.1 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

12.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

13 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2021
Predkladá: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica
Spracoval: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

14 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2021
Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

15 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno za rok
2021
Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.
Spracoval: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

16 Informatívna správa o činnosti Združenia obcí EKOLÓG za rok 2021
Predkladá: Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

17 Informatívna správa o činnosti spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2021
Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

18 Rôzne

18.1 Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II.
polroku 2022 a návrh rámcového programu zasadnutí
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

18.2. Návrh volebných obvodov a návrh na počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom období 2022 – 2026
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

18.3 Návrh zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2021
Predkladá: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
Spracoval: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

18.4 Podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Cyklotrasa – ulica Fraňa Kráľa, Brezno“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

18.5 Podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Cyklodoprava v meste Brezno – Pionierska ulica“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

18.6 Podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Multifunkčná športová hala, Brezno“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Medveďovou

18.7 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

19 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

20 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

21 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.