1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 2. Skúška hlasovacieho zariadenia
 3. Procedurálne otázky
 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2022

Predkladá:            Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 1. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam § 2 písm. d), e) a § 5, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 10/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení jeho zmien a doplnkov VZN č. 19/2019 a VZN č. 08/2021 a protestu prokurátora proti článku 3 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-08/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval               Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo  č. 10/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN 08/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval               Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN – 03/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval               Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2023

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:              Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený vedúcou odboru Bc. Zuzanou Medveďovou

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno – Zmeny a doplnky XV.

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval               Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

 

 

 1. Majetkové záležitosti

10.1      Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na  nehnuteľnostiach – stavbe a pozemku na Baštovej ulici v Brezne od  Ivana Bíleho

10.2      Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Ul. Kiepka v Brezne

10.3      Žiadosť spoločnosti Slovenská distribučná, a. s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  v súvislosti s realizáciou  stavby: „13692 Brezno -Ladislava Novomeského-Zahustenie DTS“

10.4      Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10.5.     Odkúpenie  pozemku v miestnej časti Mazorníkovo v Brezne od Hany Slavíkovej

10.6      Žiadosť Anny Ševčíkovej a Jozefa Ševčíka  o zámenu pozemkov na ulici Pod Hôrkou v Brezne

10.7      Žiadosť Pavla Korytiaka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky mesta, na Potočnej ul. v Brezne

Predkladá:            JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval:            Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

10.8.    Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  nehnuteľností na Lichardovej  ulici  v Brezne

10.9     Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 183/2021 zo dňa 10. 11. 2021

10.10. Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov  v lokalite Predné Halny (3,5,7,)

10.11   Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno  od Ing. Ivice Maršinskej, bytom Banská Bystrica

10.12   Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 133/2021 zo dňa  22. 09.2021

Predkladá:            Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu

Spracoval:            Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ – 2022/7630-01

 

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 3

 

10.13   Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier,  Podkoreňová 3, 977 01  Brezno o vyporiadanie pozemkov v k. ú. Brezno zámena pozemkov

10.14   Žiadosť Kataríny  Sýkorovej o poskytnutie jednoizbového bytu na Ulici Nálepkova 1194/11,

10.15   Žiadosť  Rudolfa Zaňáka a Viery Zaňákovej, obaja bytom Brezno,  o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

10.16   Žiadosť Jaroslava Longauera a Márie Longauerovej  o odkúpenie pozemku na Ul. Stromová v Brezne

10.17   Žiadosť spoločnosti Slovenská distribučná, a. s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  v súvislosti s realizáciou  stavby: „13388 – Brezno – Hlavina – Zahustenie  TS“

Predkladá:            Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2021

Predkladá:          JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:          Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Správa o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2022

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2022 do 31.8.2022

Predkladá:          JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:          Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1. Poskytnutie dotácii v roku 2022

14.1      Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

14.2.    Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky
  • Správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v rozpočtových organizáciách – základných školách zriadených mestom.

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 • Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021 v rozpočtovej organizácii zriadenej mestom – Centre voľného času Brezno

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ – 2022/7630-01

 

Mgr. Štulajterová/048/6306 221 Strana 4

 

 • Správa o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v príspevkovej organizácii mesta –  Technické služby  Brezno (TS)

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 • Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie za rok 2021

Predkladá:                 Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie

Spracoval:                 Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie

 

 

 • Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok 2022

Predkladá:                 Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval:                 Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

 

 • Správa o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2022

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:              Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 

 • Rôzne

19.1      Schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Školská 7, 977 01 Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostky zastúpený Mgr. Zuzanou Ďurišovou, prednostkou Mestského úradu Brezno

 

19.2     Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 • Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

20 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

21 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.