1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.05.2023
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta Brezna
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
7. Majetkové záležitosti
7.1 Schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Brezna č. 76/2023 zo dňa 05.04.2023 v časti predmet súťaže a podmienky súťaže.
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
7.2 Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s. r. o., so sídlom Dolná 32, Podbrezová 976 98, IČO: 46 118 551 o odkúpenie pozemkov pri a pod objektom „Légia“ na ulici Fraňa Kráľa 1/A, Brezno
7.3 Žiadosť Erika Longauera, bytom Brezno, o odkúpenie pozemkov na ulici Lichardova (lokalita Pálenica)
7.4 Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom Brezno ako prenajímateľom a spoločnosťou BREZNO ENERGIA, s. r. o. ako nájomcom – predmet nájmu – nebytové priestory a hnuteľný majetok
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
Číslo spisu
Vybavuje/
Brezno
MsÚ-2023/6598
048/6306 221
14.06.2023
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
7.5 Žiadosť spoločnosti VONSCH, spol. s r.o. o zámenu pozemkov v Brezne, Cesta osloboditeľov
7.6 Žiadosť Kataríny Ulbrichtovej a Benjamína Ulbrichta o odkúpenie pozemku na Okružnej ulici v Brezne
7.7. Žiadosť Márie Lepkovej o odkúpenie pozemku na Okružnej ulici v Brezne
7.8 Žiadosť Mgr. Márie Crmanovej o odkúpenie pozemku na Okružnej ulici v Brezne
7.9 Žiadosť Breznianskeho centra, s.r.o. o odkúpenie pozemkov a stavby na Ul. Fraňa Kráľa v Brezne
7.10 Žiadosť Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky o nájom pozemkov v lokalite Banisko v Brezne pre účel výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby
7.11 Žiadosť spoločnosti Slovanet, a. s. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby: „SO 09 Telekomunikačná prípojka- pre stavbu nájomné bytové domy 24 b. j. ŠLN Brezno“
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno
7.12 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Cintorínskej ulici – dvojdom v Brezne
7.13 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.5 v Brezne
7.14 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.7 v Brezne
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
8 Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2022
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
9 Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
10 Rozpočet mesta Brezna na rok 2023 – návrh na IV. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.04.2023 – 31.05.2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
MsÚ – 2023/6598
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 2
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
12 Náčelník MsP
12.1 Odvolanie náčelníka MsP
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
13 Správy hlavnej kontrolórky
13.1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
13.2 Správa o výsledku poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
13.3 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
13.4 Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úverov z Environmentálneho fondu.
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
14 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2022
Predkladá: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica
Spracoval: Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica
15 Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno za rok 2022
Predkladá: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.
Spracoval: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.
16 Informatívna správa o činnosti Združenia obcí EKOLÓG za rok 2022
Predkladá: Ing. Roman Švantner , predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG
17 Informatívna správa o činnosti spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2022
Predkladá: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
18 Rôzne
18.1 Návrh zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2022
Predkladá: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
Spracoval: PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
18.2 Predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2016 – 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Spracoval: Odbor riadenia projektov zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
MsÚ – 2023/6598
Mgr. Štulajterová/048/6306 221
Strana 3
MESTO BREZNO, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
18.3 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno – ŠLN“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
18.4 Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo- MPČĽ“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
18.5 Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia voľnočasového priestoru Lastovička“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor riadenia projektov MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou
18.6 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
19 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
20 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
21 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.