6. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 17. mája 2023 (streda) o 09.00 hodine
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.04.2023
Predkladá: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno
5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno.
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
6. Návrh VZN Trhový poriadok príležitostných trhov
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený vedúcou odboru Bc. Zuzanou Medveďovou
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach výkonu taxislužby na území mesta Brezno, o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezna v znení neskorších dodatkov
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno vedúcim odboru Ing. Petrom Tichým
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb obyvateľom zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou
9. Majetkové záležitosti
9.1 Žiadosť manželov Sujových o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku mesta, Dolná ul. v Brezne
Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.2. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 64/2023 zo dňa 5. apríla 2023, ktorým bolo schválené uzavretie zmluvy o nájme pozemku v lokalite Kozí chrbát – Brezno
9.3 Žiadosť MUDr. Terézií Zátureckej rod. Rončákovej a Bc. Michala Zátureckého, obaja bytom Brezno o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Budovateľská ul. v Brezne
9.4 Žiadosť Meacopr s.r.o. so sídlom Dr.Clementisa 20, Brezno, IČO: 46 999 817, konateľ : Peter Turňa o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Ul. Československej armády v Brezne
9.5 Žiadosť Martiny Latinákovej, bytom Brezno , o odkúpenie pozemku v lokalite Jarabá.
9.6 Žiadosť Eriky Niklovej, bytom Brezno, o nájom pozemku v lokalite Padličkovo – Brezno
9.7 Návrh poradovníka na byty
Predkladá: Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
9.8. Žiadosť o schválenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy spoločnosti ISTROFINAL SPV BR, s.r.o.
9.9. Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom Brezno ako prenajímateľom a spoločnosťou Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. ako nájomcom – predmet nájmu – pozemky, nebytové priestory a hnuteľný majetok Hotela Ďumbier.
9.10 Žiadosť MUDr. Kataríny Klimentovej o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok mesta, Potočná ulica v Brezne
9.11 Žiadosť Štefana Greguša, ako investora o zriadenie vecného bremena na uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na časti pozemku mesta, Poľná ulica v Brezne v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá JUDr. Lenka Klimanová, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
10. Rozpočet mesta Brezna na rok 2023 – návrh na III. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
11. Správa o zmenách rozpočtu od 01.02.2023 do 31.03.2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12. Poskytnutie dotácií v roku 2023
12.1. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
12.2. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno, zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2022
Predkladá: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno
Spracoval: Ing. Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno
14. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno
15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2022
Predkladá: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno
Spracoval: Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno
16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o. za rok 2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov n.o.
17. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie za rok 2022
Predkladá: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie
Spracoval: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie
18. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2022
Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
Spracoval: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
19. Rôzne
19.1 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície
21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
22. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.