1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 2. Skúška hlasovacieho zariadenia
 3. Procedurálne otázky
 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2022

Predkladá:            Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 1. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2023

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta v znení VZN – 01/2016 a VZN 18/2020

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 1. Majetkové záležitosti
  • Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne, miestna časť Zadné Halny-Ježová

11.2       Žiadosť Lenky Šajgalovej a Ivana Šajgala o odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Zadné Hlany  – Ježová

11.3       Zriadenie vecného bremena na pozemok mesta na  Ul. MPČĽ v Brezne v prospech Základnej školy s materskou školou  MPČĽ 35, Brezno

11.4       Žiadosť spoločnosti KORYTIAK, s.r.o. a Poľnohospodárske družstvo Ďumbier  o nadobudnutie  spoluvlastníckych podielov Mesta Brezna  na pozemkoch, k. ú. Brezno, na základe uplatnenia zákonného predkupného práva

11.5       Predaj stavieb a pozemkov v lokalite Brezinky, miestna časť Rohozná, k. ú. Brezno, do vlastníctva LESY MESTA BREZNO, s.r .o.

Predkladá:   JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval:   Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

11.6       Žiadosť Jána Blaškoviča, bytom Cabaj – Čápor, o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynná dolina

11.7       Žiadosť Miroslava Adameka,  bytom Pohronská Polhora,  o odkúpenie   pozemkov   v kú. Michalová,  lokalita Čierny Vrch

11.8       Žiadosť Jána Pfeiffera, bytom Nemecká spolková republika v zastúpení Ing. Anna Pfeifferová, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynná dolina

11.9       Žiadosť Andreja Pepicha, bytom Brezno, o odkúpenie   pozemku  v lokalite Mlynná dolina

11.10     Návrh poradovníka na byty

Predkladá:   Mgr. Lucia Ličková, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

Spracoval:   Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno

 1. Správa o  výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z Environmentálneho fondu.

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 1. Prijatie návratných zdrojov financovania z Environmentálneho fondu

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025

Predkladá:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 1. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2023 – 2025

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2022

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 09.2022 do 31.10.2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Poskytnutie dotácií na rok 2022

18.1       Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený  vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

18.2       Poskytnutie dotácie pre účely  kultúry v roku 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený  vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

18.3       Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2023

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený  vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Správa  o plnení  Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky za rok 2021

Predkladá:               JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:               Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 1. Správa  o plnení  Komunitného plánu mesta Brezna za rok 2021

Predkladá:               JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:               Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 1. Schválenie „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2023 – 2027

Predkladá:               JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:               Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

 1. Správy hlavnej kontrolórky

22.1.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

22.2          Správa o výsledku  dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom mesta – s  nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

22.3.         Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021.

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 1. Správa o výsledku kontroly NKÚ – Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:    Najvyšší kontrolný úrad Banská Bystrica zastúpený Ing. Marianom Koreňom, vedúcim kontrolnej skupiny

 1. Správa o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2022

Predkladá:    JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:                    Mgr. Július Štulajter, náčelník Mestskej polície Brezno

 1. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022

25.1           Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2021/2022

Predkladá:            PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

Spracoval:           PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno

25.2          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok
2021/2022

Predkladá:            PaedDr. Roman Snopko,PhD. riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Spracoval:            Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou  Pionierska 2, Brezno

25.3          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2021/2022

Predkladá:            Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Spracoval:            Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

25.4          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy, Krčulova 21
, Brezno za školský rok 2021/2022

Predkladá:            PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Spracoval:            PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy

25.5.         Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času,
Školská 7, Brezno za školský rok 2021/2022

Predkladá:            Mgr. František Roth, riaditeľka Centra voľného času Brezno

pracoval:              Mgr. František Roth, riaditeľka Centra voľného času Brezno

 1. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v roku 2023

Predkladá:               JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:               Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 1. Rôzne

27.1       Návrhy na ocenenie za rok 2022

Predkladá:            Mgr. Andrej Barančok, predseda Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia pri MsZ mesta Brezna

Spracoval:            Útvar primátora Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou útvaru Mgr. Dominikou Predajnianskou

 

27.2     Delegovanie zástupcov mesta Brezno do  Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno a do Mestskej školskej rady

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

27.3     Voľba prísediacich Okresného súdu v Brezne na volebné obdobie 2023 –
2026

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

27.4     Predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Brezna na roky 2016 – 2022

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený vedúcou odboru Mgr. Miladou Šimkovičovou

 

27.5        Odúčtovanie využiteľného potenciálu z majetku mesta Brezno – účet 042

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Odbor investičný zastúpený vedúcim odboru Ing. Ivanom Kamenským

 

 

27.6     Návrh na doplnenie poverenia poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášiaceho

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

27.7 Ústna informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

Spracoval:            Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.