O t v o r e n i e
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica

Predkladá: Juraj Olejček, predseda Mestskej volebnej komisie

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Banská Bystrica
Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Schválenie uznesení MsZ
Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.