1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 00/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy pri základnej škole a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2023 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
11. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Projektová dokumentácia – Zelené sídliská I.“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO-501 Preložka vodovodu DN 200 v rámci realizácie stavby „Parkovisko Tatranská č. 24-32, Banská Bystrica“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO-501 Preložka vodovodu DN 200 v rámci realizácie stavby „Parkovisko Tatranská č. 52-64, Banská Bystrica“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Návrh na zmenu zástupcov Mesta v obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Návrh na zmenu zloženia komisií MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Vymedzenie úloh komisií MsZ vo volebnom období 2022 – 2026
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2021 – kontrolou plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o.
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 18/2022 – kontroly plnenia povinností Mesta Banská Bystrica ako povinnej osoby vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2023 – kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2020-2021
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
21. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 6. 12. 2022 do 31. 1. 2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. decembra 2022
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
24. Interpelácie poslancov
25. D i s k u s i a
26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.