1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 00/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ z výzvy Fondu na podporu športu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.