1.O t v o r e n i e
2.Voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5.Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
6.Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.