1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Zásady rozpočtového hospodárenia
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
17. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2017 – kontrola poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2016 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odbor sociálnych vecí MsÚ
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
19. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
20. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 12.12.2017 do 18. 1.2018
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. decembra 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
22. Interpelácie poslancov
23. D i s k u s i a
24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.