1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Sľub poslanca MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Informácia o zmene poslaneckých klubov pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
7. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
8. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
9. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Voľba člena Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Dodatok č. 5 Štatútu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do neziskových organizácií, ktorých zakladateľom je Mesto
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Schválenie zástupcu mesta Banská Bystrica za člena predstavenstva Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Určenie rozsahu výkonu a platu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
21. Transformácia komunitných centier a komunitný rozvoj v Banskej Bystrici
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
22. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2016
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2018 – kontrola vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach Mestskej polície Banská Bystrica v roku 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2018 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 1/2017 dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii ZAaRES Banská Bystrica v roku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2018 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 4/2017 vedenia účtovníctva v ZŠ Moskovská v 3. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2018 – kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej a ukončenej kontrole hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v 1. polroku 2017 – kontrole č. 2/2017 plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2016 a kontrole č. 3/2017 vedenia účtovníctva v ZŠ Trieda SNP 20 v 4. štvrťroku 2016
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2018 – evidencie, výberu a účtovania poplatkov v zariadení školského stravovania Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica v školskom roku 2016/2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
30. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
31. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 01. 2018 do 17. 04. 2018
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
32. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 25. januára 2018
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
33. Interpelácie poslancov
34. D i s k u s i a
35. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.