1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5. Návrh Medzinárodnej zmluvy o organizovaní Majstrovstiev Európy v atletike do 18 rokov 2024
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s.r.o.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Dom kultúry BB s.r.o.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h
12. Návrh na zmenu uznesenia č. 785/2021 zo dňa 21. júna 2021 – Zmena uznesenia č. 640/2020 zo dňa 8. decembra 2020 – Návrh na prijatie úverov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Návrh na aktualizáciu čerpania úverov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
16. Správa o priebehu príprav a organizácie EYOF 2022 v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.
17. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 – pracovná verzia dokumentu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie aktivít za rok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta
21. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
22. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Informatívna správa k plánovanému procesu zmien inštitútu participatívneho rozpočtu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
25. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 1 – Tulská 13 v roku 2018
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 87 – Tulská 97 v roku 2018
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 30.03.2022 do 14.06.2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 5. apríla 2022
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
31. Interpelácie poslancov
32. D i s k u s i a
33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.