1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2
7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h
11. Správa o priebehu EYOF 2022 v Banskej Bystrici – prezentácia
Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.
12. Návrh na aktualizáciu čerpania úverov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Úverová politika Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Návrh na zmenu uznesenia č. 1015/2022 zo dňa 5. apríla 2022 – Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 00/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3
17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta
18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta
19. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta
20. ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, polyfunkčný areál Slovenka – JUH – informácia o začatí obstarávania
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
21. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
22. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Správnej rade Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2022 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 9/2021 – kontroly hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na obnovu chát v majetku Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
4
25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2022 – kontroly verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa vo vybranom období
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2022 – kontroly verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného slovenského vysielača vo vybranom období
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 12/2022 – kontroly výberu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica za 2. štvrťrok 2021
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2022 – kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Gaštanová 12, Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2022 – kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Moskovská 2, Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
30. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14.6.2022 do 13.9.2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
31. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. júna 2022
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5
32. Interpelácie poslancov
33. D i s k u s i a
34. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.