1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 56/2023 – MsZ zo dňa 7.2.2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Návrh na zmenu bodu IV. uznesenia č. 91/2023 – MsZ z 18. 4. 2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 1051/2018 – MsZ zo dňa 24. apríla 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 16/2022 – MsZ zo dňa 13.12.2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Úverová politika Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
15. Návrh Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Program rozvoja mesta Banská Bystrica na rok 2024 – 2030 – informácia o príprave
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 – požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2022
Predkladá: Mgr. Viliam Pischko, náčelník MsP
20. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
22. Zmena zástupcov mesta v orgánoch n.o., ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Voľba členov Komisie MsZ pre mestské časti – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2023 – kontroly zákonnosti postupu pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „EYOF 2022 Zdravotná služba“, vyhlásenej dňa 17. 6. 2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2022 pod zn. 29708 – WNS
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2023 – kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2022 v Základnej škole Sitnianska 32
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2023 – kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2022 v Centre voľného času Havranské
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2023 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 5/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 1 – Tulská 13 v roku 2018
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2023 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 87 – Tulská 97 v roku 2018
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
30. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
31. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 12.4.2023 do 13.6.2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
32. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 18. apríla 2023
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
33. Interpelácie poslancov
34. D i s k u s i a
35. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.