1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2017

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Zmluva o koncesii na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Agentúru

sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2016

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12,00 – 12,30 h

11. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – zmena uznesenia č.

1111/2018 zo dňa 26.júna 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Územný plán mesta Banská Bystrica -Zmeny a doplnky č. 7 – informácia o začatí

obstarávania

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Vymedzenie majetku a súvisiacich práv a záväzkov prechádzajúcich na právneho nástupcu

– Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Informácia o účasti mesta v medzinárodnom projekte „Európska fuggerovská cesta“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3

15. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 9/2018 –

kontroly dodržiavania zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o nájme nebytových

priestorov uzatvorených príspevkovou organizáciou ZAaRES Banská Bystrica v roku

2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

16. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 10/2018 –

evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v Základnej škole,

Ďumbierska 17, Banská Bystrica v školskom roku 2016/2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 11/2018 –

evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v Základnej škole, Spojová

14, Banská Bystrica v školskom roku 2016/2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

18. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 12/2018 –

kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská

Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2016 a 2017

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

19. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta banská Bystrica za obdobie od 26. 6.

2018 do 11. 9. 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

20. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 26. júna 2018

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 14. augusta 2018

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

22. Interpelácie poslancov

4

23. D i s k u s i a

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.