1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
9. Úverová politika Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 16/2022 – MsZ zo dňa 13.12.2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
13. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Vyjadrenie zriaďovateľa k návrhu o udelenie čestného názvu „Základná škola Slovenského národného povstania“ Trieda SNP 20
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20. Zmena zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
21. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie aktivít za rok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
22. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta za rok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
23. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, SO 107.1 Prekládka plynu STL DN300, Vetva A – inžiniersku stavbu do majetku SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
24. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, SO 107.4 Preložka zemné vedenie SSD – Vetva A – inžiniersku stavbu do majetku Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
25. Návrh na schválenie zástupcov Mesta do Dozorných rád obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica alebo s majetkovom účasťou Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
26. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
27. Voľba členov Výboru č. 7 pre mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 – kontroly hospodárenia v informačnom centre mesta Banská Bystrica v roku 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
30. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2023 – kontroly hospodárenia v turistickom informačnom centre mesta Banská Bystrica v roku 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
31. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2023 – kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach Mesta Banská Bystrica v roku 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
32. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2023 – kontroly plnenia Zmluvy č. 2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (ďalej aj ako „Zmluva“) v termíne do ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva plánovaného v apríli 2023. Predmetom kontroly je hospodárnosť a efektívnosť použitých verejných financií a dodržiavanie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
33. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
34. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 1. 2. 2023 do 11. 4. 2023
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
35. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. februára 2023
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
36. Interpelácie poslancov
37. D i s k u s i a
38. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.