1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Sľub poslancov mestského zastupiteľstva

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zriadenie stálych komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na zriadenie Výborov v mestských častiach

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Zmena platu primátora mesta v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z.

Predkladá: JUD r. Martin Adamec, prednosta MsÚ

11. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019 – 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Európska Fuggerovská cesta – medzinárodné dohody

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 6/2017 hospodárnosti a efektívnosti služieb v oblasti letnej údržby mestských komunikácií v meste Banská Bystrica v rokoch 2015 a 2016 a porovnanie výsledkov

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 18/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 9/2017 stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 a kontrole č. 10/2017 stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v kontrolovaných subjektoch: Základná škola Pieninská 27 Banská Bystrica a Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 19/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 11/2017 poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2016 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odbor sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 13. 11. 2018 do 11. 12. 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. novembra 2018

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. D i s k u s i a

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.