1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 9
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
8. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o miestnych daniach a poplatku
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
14. Úverová politika mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
15. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2025
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18. Návrh na zriadenie Výborov v mestských častiach
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 10/2021 – kontrolou zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti postupu spoločnosti BPM, s.r.o. (resp. nástupníckej spoločnosti MBB, a.s.) pri prevode vlastníctva bytov v bytovom dome Severná ulica 5, ktoré boli pôvodne určené ako nájomné byty pre mladé rodiny
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2021 – kontrolou všetkých výdavkov (v účtovnej triede 518 – služby) realizovaných mestskou príspevkovou organizáciou ZAaRES vyplývajúcich zo všetkých obchodno-právnych vzťahov (objednávky, faktúry, zmluvy a pod.) so zreteľom na ich povinné zverejňovanie v rokoch 2018 a 2019
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 2. 11. 2022 do 6. 12. 2022
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta
24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. novembra 2022
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ
25. Interpelácie poslancov
26. D i s k u s i a
27. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.