1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10
3. Správa o činnosti MsR 13.10-13.20
Predkladá: spravodajca MsR
4. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2023, návrh činnosti na rok 2024 13.20-13.30
Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
5. Nakladanie s majetkom Mesta 13.30-14.00
Predkladá: Ing. Alena Vaľková, vedúca odboru SM MsÚ
6. a) Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2023 14..00-14.15
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 14.15-14.25
Mesta Zvolen za rok 2023
Predkladá: Ing. Peter Košík, PhD., hlavný kontrolór mesta
7. III. zmena rozpočtu Mesta Zvolen škôl a školských zariadení na rok 2024 14.25-14.35
Predkladá: Ing. Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
8. Novelizácia č. 1 VZN Mesta Zvolen č. 219 o podmienkach a rozsahu 14.35-14.45
poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť
Predkladá: JUDr. Mgr. Gabriela Andilová, soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
9. Hodnotiaca správa PHRSR UMR Zvolen za rok 2023 14.45-14.55
Predkladá: Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
10. Návrh VZN Mesta Zvolen o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 14.55-15.05
školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen
Predkladá: PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
11. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do Európskeho 15.05-15.15
parlamentu na území mesta Zvolen
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
12. Vzdanie sa členstva v Komisii cestovného ruchu a kultúry pri MsZ Zvolen 15.15-15.25
a voľba nového člena komisie
Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
13. Založenie poslaneckého klubu 15.25-15.35
Predkladá: Ing. Igor Šufliarsky, poslanec MsZ Zvolen
14. Rôzne 15.35-15.40
15. Interpelácie a diskusia 15.40-15.55
16. Z á v e r 15.55-16.00

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.