1. Otvorenie

2. Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Revúca

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

3. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

4. Kompetencie predsedu BBSK na vykonávanie zmien rozpočtu BBSK

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k prijatiu úveru na rekonštrukcie ciest

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

6. Rozhodnutie o prijatí úveru BBSK na rekonštrukcie ciest

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja

č. … /2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory

aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK

Predkladajú: Zoltán Cziprusz, poslanec ZBBSK

Peter Juhász, Božena Kováčová, Ondrej Lunter, predsedovia poslaneckých

klubov

8. Správa o hospodárení a činnosti ROZVOJOVEJ AGENTÚRY Banskobystrického

samosprávneho kraja, n. o. ku dňu 31.12.2018 a návrh na čerpanie prebytku

hospodárenia

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK

za rok 2018

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

10. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2018

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

11. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

12. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2019

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

13. Schválenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č. 419/2010/ODDPR zo dňa 24.06.2010

uzatvorenej medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Nemocnicou Zvolen a. s.

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

14. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 14.01. – 14. 05.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbod: 14.06.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej

infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

14.01. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech Stredoslovenskej

vodárenskej spoločnosti a. s.

14.02. Návrh na schválenie prebytočnosti autobusu Renault SFT 115 v správe Strednej

odbornej školy technickej a agropotravinárskej – Műszaki, Mezőgazdasági, Rimavská

Sobota, realizáciu obchodnej verejnej súťaže a jeho predaj pre výhercu obchodnej

verejnej súťaže

14.03. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove Úradu BBSK pre

ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ako prípad

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.

14.04. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v k.ú. Banská Bystrica pre NDS ako prípad

hodný osobitného zreteľa

14.05. Návrh na prevod pozemkov v k.ú. Lutila, ako prípad hodný osobitného zreteľa

14.06. Návrh na schválenie kúpy pozemku v k.ú. Jelšava

15. Návrh Zásad kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

16. Návrh na spolufinancovanie projektu LIFE-IP AK AQ Improvement – zlepšenie kvality

ovzdušia

Predkladá: Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií

Úradu BBSK

17. Návrh na kofinancovanie projektov BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

17.01. Návrh na schválenie projektu a jeho kofinancovanie v rámci Operačného programu

INTERREG, Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

pod názvom „Športové pohraničie“ pre Športové gymnázium, Banská Bystrica

17.02. Návrh na schválenie projektu a jeho kofinancovanie v rámci Operačného programu,

Ľudské zdroje, Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť

na Gymnázium-Gimnázium, Fiľakovo pod názvom „Nové cesty poznania“

18. Odvolanie a delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

19. Návrh na vyradenie Gymnázium – Gimnázium, Hostinského 3, 979 01 Rimavská

Sobota zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2019

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

20. Zmena Harmonogramu zasadnutí ZBBSK na rok 2019

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

21. Interpelácie poslancov

22. Rôzne

23. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.