Prihláška na Trh remesiel Radvanského jarmoku

…PROGRAM RADVANSKÉHO JARMOKU 2015 NÁJDETE TU…

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

358. Radvanský jarmok
18. Trh ľudových umeleckých remesiel
11.- 13. septembra 2015

Mesto Banská Bystrica vás pozýva na významné kultúrne a spoločenské podujatie 358. Radvanský jarmok. Radvanský jarmok bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Súčasťou Radvanského jarmoku je 18. Trh umeleckých remesiel, ktorý sa bude konať 11. – 13. septembra 2015, na ktorý pozývame široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov. Súčasťou trhu umeleckých remesiel bude aj prezentácia remeselníkov z partnerských miest mesta Banská Bystrica.

Predajné hodiny:
11.9.2015 10.00 – 20.00 hod.
12.9.2015 9.00 – 20.00 hod.
13.9.2015 9.00 – 16.00 hod.

Záujemcovia o predaj na Radvanskom jarmoku sú povinní vyplniť záväznú prihlášku, kde môžu v prípade záujmu skonkretizovať svoje požiadavky na organizačné zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselník hradí sám. Základné technické podmienky stánok – do vyčerpania zásob, stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor.

Upozorňujeme remeselníkov, že prihlášky sú rozdelené pre živnostníkov a remeselníkov, ktorí predvádzajú výrobu. Živnostníci sú povinní mať registračnú pokladňu a predložiť živnostenský list.

Z dôvodu novelizácie zák.č.178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák..č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v neskorších predpisov je potrebné, aby predávajúci doložili k záväznej prihláške pri registrácii záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie o tom, že nie sú povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Organizátor jarmoku nezodpovedá za nesplnenie povinností, ktoré majú remeselníci voči Daňovému úradu!

Informácie o ubytovaní Vám poskytne Informačné centrum +421 48 415 50 85.

Termín podania prihlášok na Trh remesiel je do 10. júla 2015!

Prihláška: remeselníci, ktorí predvádzajú remeslo

Prihláška: remeselníci – živnostníci

V prípade akejkoľvek zmeny po odoslaní prihlášky (neúčasť, čas príchodu) žiadame túto nahlásiť na 00 421 907 847 674 alebo e-mailom: grausova@misbb.sk.

jarmok