Prihláška na Trh remesiel Radvanského jarmoku 2015 pre REMESELNÍKOV

…PROGRAM RADVANSKÉHO JARMOKU 2015 NÁJDETE TU…

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

358. Radvanský jarmok
18. Trh ľudových umeleckých remesiel
11.- 13. septembra 2015

Túto prihlášku vyplňuje jeden z uvedených subjektov:
1. ľudovo umelecký výrobca registrovaný v ÚĽUVE a majster remesla zo zahraničia
2. drobný slovenský ľudovo umelecký výrobca bez registrácie
3. remeselná chránená dielňa
4. remeselník aj účinkujúci (napr. na fujare)

V prípade, že nespadáte ani do jednej z kategórií vyplňte PRIHLÁŠKU PRE ŽIVNOSTNÍKOV. Dôležité upozornenie: Remeselníci, ktorí predvádzajú výrobu a zároveň majú živnosť, sú povinní sa prihlasovať ako živnostníci a mať registračnú pokladňu! TLAČIVO ČESTNÉHO VYHLÁSENIA TU…

Termín podávania prihlášok skončil.

Záujemcovia o predaj na Radvanskom jarmoku sú povinní vyplniť záväznú prihlášku, kde môžu v prípade záujmu skonkretizovať svoje požiadavky na organizačné zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselník hradí sám. Základné technické podmienky stánok – do vyčerpania zásob, stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor.

Upozorňujeme remeselníkov, že prihlášky sú rozdelené pre živnostníkov a remeselníkov, ktorí predvádzajú výrobu. Živnostníci sú povinní mať registračnú pokladňu a predložiť živnostenský list.

Z dôvodu novelizácie zák.č.178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák..č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v neskorších predpisov je potrebné, aby predávajúci doložili k záväznej prihláške pri registrácii záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné prehlásenie o tom, že nie sú povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Organizátor jarmoku nezodpovedá za nesplnenie povinností, ktoré majú remeselníci voči Daňovému úradu!

Informácie o ubytovaní Vám poskytne Informačné centrum +421 48 415 50 85.

Termín podania prihlášok na Trh remesiel je do 10. júla 2015!

V prípade akejkoľvek zmeny po odoslaní prihlášky (neúčasť, čas príchodu) žiadame túto nahlásiť na 00 421 907 847 674 alebo e-mailom: grausova@misbb.sk.