Quantcast

Už štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice prebieha práve dnes, vo štvrtok 28. apríla v priestoroch veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Tentokrát bez videoprenosu, keďže Mesto ho už zrejme nepovažuje za potrebný a žiadny si neobjednalo.

Tak si tento maratón Banskobystričania potiahneme spoločne textovo. Okrem už avizovaných tém dnešného zastupiteľstva, písali sme o nich v tomto článku…, sa očakáva diskusia ohľadom problémov tohto týždňa. Či už náhlej zmeny vstupného na plavárni, alebo ďalších obmedzení parkovacích miest v Sásovej. Parkovacia politika mesta bude pri tom aj jednou z hlavných tém dnešného zasadnutia..

9.05 – Sála sa pomaly zapĺňa a čakáme už na otvorenie 4. MsZ v tomto volebnom období.

9.10 – Primátor Peter Gogola otvára zastupiteľstvo tradičnými formulkami, prítomných je 29 z 31 poslancov.

9.13 – Poslanci si zvolili členov návrhovej komisie. Z radov to bude Igor Kašper, Milan Lichý a Ján Šabo. Okrem pôvodných plánov by dnes mali poslanci zvoliť aj nového riaditeľa ZAaRESu.

9.17 – Hneď na úvod drobné odpredaje. Je minimálne na pováženie, že zastupiteľstvo musí schvaľovať aj odpredaj ôsmych metrov štvorcových a podobne.

9.23 – Na otázku Pavla Bielika, prečo mesto prenajíma svoje pozemky a nehnuteľnosti na dobu neurčitú, obhajuje Beáta Farkašová – vedúca ekonomického odboru tým, že pri dobe neurčitej zákon umožňuje trojmesačnú výpovednú lehotu.

9.37 – Zastupiteľstvo si schválilo odloženie VZN o určení názvov ulíc.

9.41 – Poslanci zmenili VZN o udeľovaní dotácií, kde doplnili, že dotácie sa budú môcť udeľovať aj pre oblasť cestovného ruchu.

9.44 – Schválená aj dotácia pre mládež z basketbalových klubov či z FK Dukla, dostať na svoju činnosť po 3320 eur a ŠK UMB 1800 eur.

9.45 – Na zasadnutí máme hosťa – predsedu BBSK Vladimíra Maňku. Primátor Peter Gogola sa včera zúčastnil zasadnutia BBSK a prezentoval otvoreným listom uznesenie MsZ za zachovanie SPŠ Stavebnej na Skuteckého ulici. Keďže zastupiteľstvo BBSK včera rozhodlo o presunutí tejto školy do priestorov SOŠ Stavebnej, Maňka teraz obhajuje rozhodnutie kraja.

9.56 – Reakcia poslanca Jána Chladného hovorí sama za seba: “Prestaňte mniagať medové motúzy Banskobystričanom. Neviem čo ste do dnešného dňa urobili pre Banskú Bystricu. Gro ide do Zvolena. Vy ste proste Zvolenčan. Stavebná priemyslovka nie je v takom zlom stave, ako sa o tom hovorí. To že bude nejaké stavebné stredisko v Kremničke sú všetko len reči, ktoré slúžia na určité presviedčanie, v ktorom ste šikovný. To včerajšie rozhodnutie bolo zlé. Banská Bystrica je vám, ako osobe, veľmi ľahostajná.”

9.58 – Maňka hovorí o najlepšom možnom rozhodnutí, ale prestrelka s poslancom Chladným pokračuje. Opätovne hovorí o ťahaní medových motúzov zo strany Maňku na ďalších príkladoch z kraja. Podľa neho nemal kraj dobré podklady na optimalizáciu školskej siete a sám je podľa Chladného zavádzaný svojim odborom školstva.

10.00 – Viceprimátorka Čižmárová sa pýta na využitie budovy. Maňka odpovedá, že sám by ju nepredal, ale keďže zistil aký katastrofálny je stav budovy, chce na ňu vyhlásiť výberové konanie.

10.07 – Podpredseda podržal svojho predsedu a vo sebe vlastnom kľudnom tóne Ladislav Topoľský obhajuje predsedu BBSK.

10.13 – Ján Chladný reaguje na Ladislava Topoľského ale kladie aj ďalšie otázky Vladimírovi Maňkovi.

10.15 – Po odpovedi Vladimíra Maňku sa prihlásil do diskusie aj ďalší poslanec za SDKÚ-DS. Martin Turčan sa pýta, prečo nechal kraj schátrať budovu SPŠ Stavebnej do takého stavu, na aký sa dnes kraj odvoláva.

10.19 – Maňka obhajuje spojenie SPŠ a SOŠ stavebnej do jedného právneho subjektu, do čoho Chladný zasiahol s tým, že ide len o táraniny.

10.21 – Pokračuje Milan Lichý o nevhodnom riešení. Debata po funuse ešte nesľubuje záver…

10.28 – Podľa Pavla Katreniaka sú slová Maňku bludy a poukazuje na znevažovanie petície, ktorú podpísalo vyše 11-tisíc obyvateľov. Podľa neho je 11 tísíc podpisov “strašná sila”, pretože ľudia podľa neho nechcú podpisovať petície, nechcú sa angažovať. Zlyhala podľa neho aj komunikácia zo strany samotného predsedu. Budova je podľa neho ideálna pre SPŠ a preto výčitky s jej nevyhovujúcimi podmienkami podľa neho nie sú na mieste.

10.31 – Zvolenčanov sme nabili v hokeji, ale jeden Zvolenčan teraz dostáva jednu kritiku za druhou aj z poslaneckého pléna. Atmosféra sa už naozaj podobá na vojnu Pažravcov a Bryndziarov a to pri plnej serióznosti tejto správy…

10.36 – Pomaly už hodinu sa Vladimír Maňka obhajuje. Ku cti mu slúži, že sa do tejto jamy levovej vrhol. “Chcem aby to priateľstvo medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bolo a chcem, aby Banskobystričania cítili, že mi záleží aj na nich,” povedal Maňka.

10.38 – “Všetky deti privítame v Kremničke radi,” povedal v úvode svojho príspevku poslanec za Kremničku Milan Smädo.

10.51 – Poslankyňa Viera Dubačová hovorí: “Viem, že niekedy tu prevyšujú záujmy. Neviem, kto je za školou stavebnou. Ale poďme za študentami a pýtajme sa ich, či chcú byť v Kremničke, pýtajme sa ľudí, detí. To sú naši partneri.” Zároveň prosí Maňku o stretnutie na tému sociálnych vecí v Banskej Bystrici.

10.54 – Ideme na city. Po slovách Viery Dubačovej o podmienkach žiakov, šikane a iných nežiadúcich prvkov. Maňka odpovedá v duchu, že sa urobí všetko preto, aby deti  niečo takéto nezažívali, no aj on si na takéto veci zo svojich gymnaziálnych čas spomína.

10.59 – Poslanec Pavol Bielik využíva prítomnosť Vladimíra Maňku a pripomína tzv. malý severný obchvat, ktorý stále nie je zo strany BBSK dokončený. Jedná sa o jeho napojenie do Sásovej, ktoré už niekoľko rokov čaká na dobudovanie a má ho na starosti práve BBSK.

11.04 – Pavol Bielik poprial Vladimírovi Maňkovi pevné zdravie, aby robil správne rozhodnutia pre občanov.

11.09 – Primátor verí, že v spolupráci s BBSK bude spolupráca korektná. Vladimír Maňka prisľúbil, že aj do budúcna rád príde vysvetliť MsZ kroky BBSK.

11.40 – Prestávka skončila. Poslanci teraz preberajú informatívnu správu o investíciách mesta. Pirošík vybral spomedzi položiek napríklad projektovú dokumentáciu bytov nižšieho štandardu v Podlaviciach, ktorá stála 18 tisíc eur a nakoniec sa zistilo, že pozemky na to vhodné nie sú, pre zvýšenú hlučnosť…

11.48 – Martin Turčan pokračuje v duchu svojho predrečníka: “Zatiaľ nevidím žiadny progres. Vidíme tu množstvo rozbehnutých, ale stále nedokončených projektov. Bol by som rád, keby sa vybrali konkrétne úlohy a tie by sa dotiahli. Robia sa tu akcie, ktoré nie sú podstatné a pri tom akcie, na ktoré občania čakajú roky, na nich sa nerobí.”

11.58 – Ladislav Topoľský navrhuje, aby poslanci dostávali prehľad o investíciách a ich priebežnom stave každý rok: “Aby sme vedeli zaujať stanovisko a prípadne hľadať riešenia s pracovníkmi MsÚ.”

11.59 – Poslanec Kuracina navrhuje, aby prednosta MsÚ preveril stav plánovanej investície – kanalizácie v Šalkovej.

12.03 – Z minulého zastupiteľstva si poslanci preniesli, teraz už kompletný, zoznam členov-neposlancov komisií MsZ. Ich zoznam nájdete tu… a predseda dopravnej komisie Jakub Gajdošík navrhol doplniť jeho komisiu aj o Radoslav Lukaj, Marek Modranský, Peter Polešenský.

12.06 – V osobe Mareka Modranského, ktorý je účastný v SAD, vidia poslanci konflikt záujmov.

12.10 – Diskutuje sa o ďalších osobách, ktoré by mali rozšíriť komisie MsZ.

12.25 – Po dlhšej rozprave ideme schvaľovať jednotlivé komisie zvlášť.

12.28 – Poslanci chceli vyňať z hlasovania o dopravnej komisii Mareka Modranského, ale tento spôsob voľby si nezvolili, o spôsobe samostatnej voľby Dany Žilinčíkovej do komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť  rozhodli kladne. Opäť záporne o samostatnom spôsobe voľby Jána Hegyiho do komisie pre školstvo a šport.

12.54 – Po prestávke nasleduje schvaľovanie jednotlivých členov komisií. Lukaj, Modranský a Polešenský schválení za členov dopravnej komisie MsZ.

12.56 – Dana Žilinčíková sa členkou komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku nestane. Poslanci schválili nových členov komisie pre mestské časti.

12:57 – Romana Neradného zastupiteľstvo za člena komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zvolilo.

12.58 – Do rovnakej komisie ale už zastupiteľstvo nepresadilo Beatu Hirt.

13.01 – Ďalšie komisie sa schvaľujú podľa predloženého materiálu…

13.05 – Primátor predkladá návrh personálneho riešenie dozornej rady Mestských lesov, kedy dosiaľ bolo zvolených ponovom len osem členov, a tak nebol zvolený predseda. Každý z kandidátov získal po štyri hlasy. Primátor navrhol za ďalšieho člena Martina Turčana. Pirošík kontruje návrhom Milana Lichého.

13.09 – Martina Turčana za člena dozornej rady Mestských lesov zvolili.

13.10 – Pred zástupcami je bod odsúhlasenia nového riaditeľa ZAaRES. Výberového konania sa zúčastnili štyria kandidáti. Víťazom výberového konania sa stal Ing. František Krč, ktorý v minulosti na tejto pozícii pôsobil.

13.12 – Pavol Katreniak žiada Krča vysvetliť napojenie na jednu z obchodných spoločností pôsobiacich v oblasti. Krč priblížil túto problematiku: “Pochádzam zo záhradníckej rodiny a môj synovec má firmu EKOPLANT, nie som ani konateľ ani obchodný podielnik tejto firmy. Čestne prehlasujem, že nie som ani tichý spoločník. Táto firma funguje na Sliači, či na Kaskádach. V minulosti, keď sa podieľala na niečom v meste, tak priamo pre Mesto, nie pre ZAaRES.”

13.14 – Ladislav Topoľský je presvedčený o kvalite kandidáta a klub SMER-SNS-HZDS podporí Ing. Krča: “Myslím, že za jeho pôsobenia sa urobil kus roboty pre Banskú Bystricu. Myslím si, že je to človek, ktorý nie je len profesionál kvalifikáciou, ale rozumie sa svojej veci.”

13.17 – František Krč tridsiatimi prítomnými poslancami schválený.

13.18 – Hlavný kontrolór Juraj Odor informuje o svojej činnosti za posledné obdobie.

13.20 – V sále povzdychy vyčerpania. Dnes nás už nečaká zrejme nič významné, keďže očakávaná parkovacia politika sa prekladá. Pôjdeme na interpelácie…

13.27 – Najskôr poslanci komentujú vybavené interpelácie z minulého zastupiteľstva.

13.30 – Jakub Gajdošík interpeluje zákazové označenia, ktoré boli aktuálne osadené na Tatranskej ulici. O týchto zákazoch v Sásovej sme vás informovali v našom včerajšom článku… “Ľudia to aj tak porušujú, je to proti záujmom mesta a prosím, aby mesto vyrokovalo so spoločnosťou BBES odstránenie týchto značiek.” Poslanec Refka ho dopĺňa, že ich je spolu sedemnásť.

13.35 – Poslanec Pirošík interpeluje potrebu otvorenia informačného centra aj počas víkendov, čo momentálne – úplne nepochopiteľne neexistuje. Otvorené je len v sobotu dopoludnia…

13.38 – Interpelácie ukončené. Budeme vás o nich bližšie informovať pred nasledujúcim  zasadnutím zastupiteľstva.

13.39 – Začína sa diskusia, v nej vystúpi bývalý riaditeľ ZAaRESu p.  Vincent Chlepko, ktorý odchádza na vlastnú žiadosť.

13.50 – Poslanec Karas pozval poslancov na premietanie prenosov z hokeja na veľkoplošnej obrazovke na Dome kultúry.

13.53 – Primátor Peter Gogola vyhlásil zasadnutie za ukončené.