Mesto Banská Bystrica pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súvislosti s jeho zostavovaním vznikol ešte v závere minulého roka aj dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi, ktorého cieľom bolo zistenie názorov občanov na rôzne témy o živote v meste.

355. Radvanský jarmokDo prieskumu, ktorý pre mesto zhotovila spoločnosť M.B.Consulting, bolo v rámci všetkých vekových skupín a jednotlivých katastrálnych území mesta vyzbieraných celkom 422 dotazníkov. Podobný prieskum mesto realizovalo aj v roku 2006, preto je zaujímavé aj porovnanie záujmov a potrieb obyvateľov v nedávnej minulosti a súčasnosti.

Vyplynulo z nich, že až vyše 51% opýtaných považuje za najzávažnejší problém mesta nezamestnanosť. Viac než 44% opýtaných považuje za problém aj rozvoj ekonomiky v meste a 37% opýtaných označilo za problém aj rozšírenosť úplatkárstva a korupcie. Podobné percento označilo za problém aj postavenie a šance mladých (36%) a nasledovali vandalizmus (20%) a bezdomovci (19%).

V prieskume v roku 2006 označilo nezamestnanosť za problém mesta 29,5%, takže z porovnania možno konštatovať, že práve v oblasti pracovných príležitostí sa život v meste najviac skomplikoval. Súvisí s tým aj ďalší ukazovateľ – postavenie a šance pre mladých. Vo vekovej kategórii 15-24 označilo túto možnosť za najzávažnejší problém Banskej Bystrice až 74% respondentov.

Čítajte aj: Bystričanov je stále menej, vysťahovávanie pokračuje

Služby hodnotíme priemerne

Tatranska-ulica_48V časti dotazníka, ktorý pojednával o službách v meste, ich respondenti najčastejšie známkovali dvojkou alebo trojkou. Obchodná sieť si ale vyslúžila aj pomerne veľa jednotiek, naopak údržbe miestnych komunikácií dávali respondenti aj päťku.

Banskobystričania sú pomerne spokojní s obchodnou sieťou v meste (oznámkovali ju priemernou známkou 2,19) či službami verejného stravovania (2,3). Nasledujú vzdelávanie detí a mládeže (2,53), mestská hromadná doprava (2,77), opravovne (2,81), zdravotníctvo (2,81).

Prevažnú nespokojnosť vyjadrili respondenti nad údržbou miestnych komunikácií (4) či možnosťami trávenia voľného času mladých (3,26) a dospelých (3,08) a mestskou políciou (3,05). S údržbou ciest a chodníkov v meste boli Banskobystričania najviac nespokojní aj v roku 2006.

V rozpore s hodnotením obyvateľov je návrh rozpočtu Banskej Bystrice pre rok 2014, ktorý počíta s nižšími financiami na opravy miestnych komunikácií i menším rozpočtom pre Mestskú políciu. Takmer úplne škrtá grantovú podporu kultúrnych a športových podujatí.