Každodenný boj o nájdenie parkovacieho miesta je dôvodom, prečo obyvatelia a návštevníci Podlavíc vnímajú parkovanie ako najpálčivejší problém sídliska. Pri vyše 800 bytových jednotkách (784 troj- a štvorizbových bytov plus rodinné domy) sa teoretická potreba vychádzajúca z technických noriem dostáva nad 1000 parkovacích miest. Ako je to v skutočnosti? Skúsili sme získať objektívne dáta o parkovaní na najmenšom banskobystrickom panelákovom sídlisku.

Know–how nám vďačne poskytli skúsenejší – konkrétne p. Patrik Žák, viceprimátor mesta Trenčín, kde ako jedni z prvých začali systematicky riešiť problém parkovania. Na mape sídliska a priľahlých ulíc sme vyznačili zóny legálneho parkovania a miesta tzv. núdzového parkovania (chodníky, zelené plochy) a pripravili sčítacie hárky podľa jednotlivých úsekov.

Samotné sčítanie sme robili v strede týždňa v čase po 23:00, kedy je počet parkujúcich vozidiel už stabilný. Bola to jedinečná nočná skautská hra 🙂 . Pri troch opakovaných sčítaniach (25.4., 30.5. a 6.6.2019) sme osobitne značili automobily podľa ŠPZ (BB vs. iné), vraky bez ŠPZ a neobsadené miesta vyhradeného plateného parkovania.

Aké vyzerajú výsledné počty? Aj keď sa počet vozidiel ani neblížil ku teoretickej tisícke, 22% z nich parkovalo núdzovým (nelegálnym) spôsobom. Navyše, ďalších asi 140 vozidiel stálo pozdĺžne na cestnej komunikácii, čím ju zužovali a zvyšovali riziko pre chodcov a idúce vozidlá. Práve pre takéto parkovanie bola zjednosmernená Gaštanová ulica – vodiči odchádzajúci z Podlavíc tak musia absolvovať zbytočné okruhy po sídlisku a zvyšujú zaťaženie najrizikovejšej križovatky pri vjazde do Podlavíc. Aj to je dôsledok toho, že ulice určené na premávku musia obyvatelia využívať na parkovanie.

Pokiaľ by sme chceli umiestniť všetky vozidlá z núdzových parkovacích plôch a z najvyťaženejších ulíc na vhodnejšie a legálne miesta, potrebovali by sme nájsť asi 175 nových parkovacích miest. V Podlaviciach neexistuje možnosť vytvorenia veľkého záchytného parkoviska na okraji obytnej zóny. Jediné reálne riešenie je umiestniť čo najviac vozidiel na čo najmenšej ploche – do viacpodlažného parkovacieho domu. Súkromný investor už pred rokmi začal výstavbu garážového domu, ale kapacita mala byť len 30 resp. 56 garáží (využiteľných aj ako skladové priestory), a navyše stavba na dlhé roky „zamrzla“. Dúfajme, že tohtoročné obnovenie stavebných prác bude napriek niektorým šumom úspešne zavŕšené.

Reportáž RTVS o parkovacom dome

Aj po dokončení súkromného garážového domu a za predpokladu plného využitia celej kapacity výlučne na parkovanie (a nie na skladové priestory) však ostáva nájsť vhodné parkovanie pre ďalších vyše 100 vozidiel. Spoplatnením rezidenčného parkovania sa síce odstránia vraky, dlhodobo odstavené vozidlá a možno aj niektoré z menej využívaných automobilov, takúto redukciu ale skúsenejší odhadujú na maximálne 5-10% (oproti vyšej 20% v centrálnych zónach miest, kam vodiči dochádzajú za prácou).

Riešením môže byť vybudovanie mestského parkovacieho domu ako súčasti regulácie parkovania v celej zóne. Rovnako dôležité ako nájsť lokalitu a financie je stanoviť si, čo od parkovacieho domu očakávame: ekonomický výsledok alebo zmenu kvality bývania? Ešte raz: len výstavba parkovacieho domu a nastavenie ekonomických parametrov nestačí. Ak by parkovací dom bol finančne výnosný, ale väčšina vozidiel by aj tak stála na nevhodných miestach po sídlisku, nevyriešil by sa hlavný problém, pre ktorý sme k výstavbe pristúpili. V ideálnom prípade by regulácia parkovania mala fungovať tak, aby sa majiteľ vozidla najprv snažil zaparkovať v rámci parkovacieho domu, a až po zaplnení kapacity volil parkovanie na voľnej ploche sídliska.

Toto všetko odznelo v júni na verejnom stretnutí občianskej rady Podlavice – Skubín. Za mesto sa zúčastnil p. viceprimátor Gajdošík, ktorý navrhol, že Podlavice by mohli byť pilotným projektom v zavádzaní regulovaného parkovania v obytných zónach. Škoda, že do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2020 sa príprava parkovacieho domu v Podlaviciach zatiaľ nedostala – bez dobudovania chýbajúcich parkovacích kapacít sa k regulácii parkovania nedá pristúpiť. Možno sa veci pohnú už tento týždeň, kedy sa má uskutočniť prvé pracovné stretnutie k príprave parkovacej politiky v Banskej Bystrici. Dáta z Podlavíc a naša skúsenosť s ich získavaním môžu byť modelom aj pre iné časti mesta.

(Za pomoc pri zbere a spracovaní dát ďakujem Marekovi Odalošovi za OR Podlavice-Skubín.)

Celá prezentácia z verejného stretnutia 06/2019: Parkovanie Podlavice

Autor blogu:

Jozef Baláž

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 Podlavice, Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska vo volebnom období 2018-2022. Lekár – gastroenterológ, pracujúci vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta.